Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 2 Musiklådan

Skapad 2019-06-03 07:43 i Musiklådan Grundskolor
Planering för matematik i årskurs 2 Gruvlyckeskolan.
Grundskola 2 Matematik
Matematikundervisning Åk 2

Innehåll

Arbetsområde

Matematikundervisningen under årskurs 2.Syfte

Eleverna ska bli säkra på grundläggande matematiska räkneoperationer.

Eleverna ska kunna använda matematiken på ett praktiskt och för dem förståeligt sätt.

Centralt innehåll

ADDITION SUBTRAKTION

Kunna räkna med addition och subtraktion inom talområdet 0-100.

Vara säker på 10-kompisarna.

Förstå likamed-tecknets betydelse.

Kunna hälften och dubbelt upp till 20.

Förstå skillnaden på udda- och jämna tal.

Kunna förstå och lösa enkla matematiska problem.

Arbeta med
: geometriska former, längdmåtten cm och m, klockan hel - halv - kvart i - kvart över, 10 i 10 över, vikt kg och hg, volym liter o dl

MULTIPLIKATION DIVISION
arbeta med grundläggande samband addition - multiplikation
ex 2+2+2 = 3x2

enkel division ex dela pizza i 1/4 del 1/3 del........

Arbetsmetod

Vi utgår från läroplanen och använder till stor del Matematikläromedlet - Matte Direkt Safari 2a Och 2 b

Vi har genomgångar i helklass och mindre grupper.

Genomgångarna sker oftast muntligt  i halvklass och genom praktiskt arbete förlagt både inomhus och utomhus.

Barnen arbetar sedan enskilt och ibland med tankekompis eller tankegrupper.

 

Bedömning

Eleven ska klara de diagnostiska uppgifterna i Matematikmaterialet och huvuddelen av de delar som matrisen tar upp i matematik för åk 1-3.

Utvärdering/analys

Utvärdering görs fortlöpande av klassläraren och i vissa fall av speciallärare.

Vi utgår från diagnosmaterialet Skolverkets bedömningsstöd för matematik Åk 2.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik år 1-3

Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
Kan koppla antal till siffra.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-20.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-100.
Kan ordningstalen till 20.
Kan räkna med 2-,3-,4-,5-,10- samt 100-skutt.
Kan positionsystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental.
Kan använda miniräknare.
Förstår delar av helhet, t ex 1/2, 1/3
Kan se om ett svar är rimligt.
Addition och subtraktion
Förstår innebörden.
Kan addition och subtraktion 0-10.
Kan addition och subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång. Ser sambandet mellan addition och subtraktion.
Kan addition och subtraktion 0-20 med tiotalsövergång. Kan göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 100+300.
Kan använda skriftliga räknemetoder när talen och svaret ligger inom heltalsområdet 0-200.
Multiplikation och division
Förstår innebörden.
Kan multiplikationstabellerna 1, 2 och 10.
Kan multiplikation där svaren ligger mellan 0-20.
Kan division där talen och svaren ligger mellan 0-20, samt kunna göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 600/2.
Kan se sambandet mellan division och multiplikation.
Algebra
Kan sortera föremål utifrån olika egenskaper.
Kan följa och göra egna enkla mönster.
Kan följa och göra egna enkla mönster i talföljder.
Kan beskriva enkla mönster.
Förstår likhetstecknets betydelse som 7+_ =9 , 9=_ +7 , 6=10-_
Geometri
Förstår och kan använda vanliga lägesord, t ex höger, under och bredvid.
Kan namnge, rita och beskriva tvådimensionella geometriska objekt, t ex punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar och cirklar.
Kan namnge, rita och beskriva tredimensionella geometriska objekt, tex klot, koner, cylindrar och rätblock.
Förstår symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Kan enkel förstoring och förminskning (skala).
Tid
Kan vanliga tidsbegrepp, före, efter, tidigare, senare, år, månad, vecka, dygn, årstiderna, månaderna samt veckodagarna.
Kan hel och halv timme på klockan.
Kan kvart i och över på analoga klockan.
Kan hela den analoga klockan.
Kan jämföra och uppskatta tid och tidsbegrepp.
Längd
Kan begreppen kortare, längre, högre, lägre, bredare och smalare.
Förstår mätandets idé och känner till några äldre måttenheter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna meter och centimeter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna millimeter och decimeter.
Känner till enheterna kilometer och mil.
Vikt/massa
Kan begreppen lättare och tyngre.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten kilo.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten gram.
Känner till enheten hektogram.
Känner till enheten ton.
Volym
Kan begreppen större och mindre.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten liter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten deciliter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheterna msk och tsk.
Känner till några andra måttenheter t ex milliliter, centiliter och krm.
Sannolikhet och statistik
Har kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Kan konstruera enkla tabeller och diagram.
Samband och förändringar
Kan begreppen lika, fler och färre.
Kan begreppen udda och jämnt.
Kan begreppen dubbelt, hälften och par.
Problemlösning
Kan förstå och lösa enkla matematiska räknehändelser/sagor.
Kan översätta enkla matematiska räknehändelser/sagor till matematik språk.
Kan skapa och lösa egna matematiska räknehändelser/sagor.
Kan lösa uppgifter i flera steg.
Kan sortera information och använda en fungerande strategi samt bedöma svarets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: