Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva, läsa, tala och lyssna

Skapad 2019-06-05 09:00 i Åledsskolan Halmstad
Vi tränar på att skapa texter inom olika genre såsom berättande, beskrivande och instruerande text både på dator och för hand. Vi tränar på att samtala och uttrycka våra tankar och åsikter.
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi skapar texter inom olika genre både på dator och för hand. Vi tränar på att ha stor bokstav och punkt, en röd tråd och att hålla sig till ämnet. Vi tränar på att bedöma olika texter samt sin egen skrivförmåga.Vi tränar på att samtala och uttrycka våra tankar och åsikter. Vi tränar på att läsa och förstå olika texter från olika genrer.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevens intresse att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättning att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.
Undervisningen ska även syfta till att eleven utvecklar sin förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Undervisningen ska bidra till att eleven får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor.

Delar ur syftestexten i Läroplanen.

Undervissning

Du kommer under lektionerna att:

 • träna på att skapa texter både för hand och på dator
 • skriva svar på frågor och skriva enklare bokrecensioner om böcker vi har läst högt och böcker du läst själv
 • skapa tre olika texttyper (berättande, fakta och instruerande)
 • diskutera skillnaden mellan de olika texttyperna
 • skriva berättande text om saker du gjort t ex figuren i slöjden och tekniken
 • skriva reflektioner kring olika besök vi varit med om samt reflektioner vid olika filmer vi ser
 • träna på din handstil med hjälp av välskrivningskort
 • träna på att uttrycka dina åsikter både muntligt och skriftligt
 • lyssna på andra och delta i samtal
 • träna stavning och grammatik (t.ex. ordklasser, ng-ljudet, sj-ljudet)
 • använda nyckelord för att skapa faktatext om olika saker t.ex djur, länder m.m.
 • träna på din förmåga att använda punkt, stor bokstav, stava, skriva tydlig handstil
 • träna på att läsa olika texter från olika genrer (t.ex. fakta, dikt, skönlitteratur m.m.)
 • träna på att återberätta några viktiga delar från det du läst och hört
 • träna läsförståelse genom att svara på frågor från en given text och då med frågor som är "på raden, mellan raden och bortom raden"

Bedömning

Se kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: