Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Svenska

Skapad 2019-06-08 19:23 i Ede skola Hudiksvall
Mall för pedagogisk planering, gjord av Susanna Dahlström, Ede Skola
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under hösten 2019 kommer eleverna att arbeta aktivt med att framställa olika typer av text. Eleverna kommer att söka information i ett självvalt ämne och sedan skriva en kortare uppsats. För att eleverna ska känna att de tjänar på att genomföra momentet väl, kommer uppsatsen att ligga till grund för resten av terminens arbete i Svenska. Alla elevers uppsatser kommer att finnas till hands för alla elever i klassrummet. Baserat på sina klasskamraters uppsatser ska sedan eleverna sammanfatta valfri uppsats och göra en muntlig framställning inför klass. Naturligtvis kan man välja att redovisa på olika sätt, så länge man låter resten av klassen ta del av sitt arbete. Under höstterminen kommer klassen att arbeta som en tidningsredaktion. Vi kommer att sätta ihop grupper som på en riktig tidning. Förutom att vi kommer att publicera våra egna uppsatser, som reportage, kommer vi knyta aktuella händelser till varje nummer och på så vis få träna på olika textformat.

Innehåll

 

* Skriva Uppsats

* Söka information

* Källhänvisa

* Disponera text

* Förmedla information

Hur ska jag arbeta?

Augusti inleds med att eleverna får veta hur "Projekt Uppsats" är upplagt. Vi kommer att arbeta klart med litteraturhistorian för att sedan gå över till att skriva uppsats.

Vi börjar söka information om det man bestämt sig för att skriva om.
Eleverna kommer att jobba ganska fritt under lektionstid. 

Vi kommer att söka information genom internet, bibliotek, uppslagsverk och genom att intervjua kunniga om så behövs.

.

Vad ska jag kunna när projektet avslutas?

* Sökläsa

* Disponera text

* Komprimera text

* Se skillnad på olika typer av text

* Redovisa inför grupp

 

 Bedömning


Detta visar jag genom att:

Här görs koppling till  syftestext  och kunskapskraven i kursplanen.

Stödfrågor till kommentarsruta

Din lärare svarar på dessa frågor i kommentarsrutan efter avslutat arbetsområde.
Du och dina föräldrar kan också kommentera i kommentarsrutan.
Glöm inte att spara ditt inlägg.


-Du har följande förmågor / kunskaper...
-Vad behöver du utveckla?
-Hur kan skolan/läraren hjälpa dig att utvecklas?
-Hur kan du själv göra för att utvecklas?

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: