Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vulkanen Utvärdering 2018/19

Skapad 2019-06-10 13:21 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Olympia förskolors prioriterade mål 2018: Systematiskt kvalitets arbete Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utvecklingen ska dokumenteras och analyseras systematiskt. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan handlar om ett förhållningsätt till den egna verksamheten. Arbetslaget ska analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet" Skolfs 2018:50

Innehåll

Skriv era analyser under analysfliken.

Prioriterade mål

 

Gör en samlad bedömning och analys av arbetet med de prioriterade målen under läsåret 18/19. modersmål och kulturell identitet samt digitalisering i förskolan/ analog och digital programmering

Analysstöd: Redogör för vilka utvecklingsbehov som låg till grund för era mål, och vilken förändring ni ville uppnå. Beskriv och motivera de aktiviteter/åtgärder ni har vidtagit. Gör en bedömning av hur ert arbete har gått, både det som har gått bra och det som har gått mindre bra. Beskriv vad som ligger till grund för er bedömning. Gör en analys av varför ser resultaten ut som de gör.Beskriv också hur personal, barn och vårdnadshavare gjorts delaktiga i uppföljnings/utvärderingsarbetet.

 

Normer värde

Utifrån läroplanens övergripande mål inom läroplansområdet, vilka bedömningar gör ni av måluppfyllelsen?

Hur vet ni det?

Vad ligger till grund för er bedömning?

Vilken analys gör ni av måluppfyllelsen, d v s varför ser måluppfyllelsen ut som den gör?

 

Analysstöd: En sammanfattande bedömning och analys av arbetet utifrån planen mot kränkande behandling utgör ett centralt underlag vid bedömningen av måluppfyllelsen inom läroplansområdet, liksom analyser av underlag kopplade till likabehandlingsarbetet. 

 

Utveckling lärande

Utifrån läroplanens mål inom läroplansområdet, vilka bedömningar gör ni av måluppfyllelsen?

Hur vet ni det?

Vad ligger till grund för er bedömning?

Vilken analys gör ni av måluppfyllelsen, d v s varför ser måluppfyllelsen ut som den gör?

 

Analysstöd: Beskriv och analysera de resultat som ni anser betydelsefulla vid er bedömning måluppfyllelsen, både positiva och negativa resultat. Vid analysen är det viktigt att koppla resultaten på individnivå till faktorer på processnivån. Hur har måluppfyllelsen påverkats av faktorer på processnivån, såsom arbetsformer och arbetssätt, arbetet med anpassningar och särskilt stöd, arbetet med fysiska lärresurser och lärmiljöer etc. I analysen kan det även vara viktigt att göra en koppling till faktorer på strukturnivån, såsom till olika former av resurser, både ekonomiska och personella, förskolornas organisation, personalens kompetens, behörighet och omsättning etc.

 

Barns inflytande

Utifrån läroplanens mål inom läroplansområdet, vilka bedömningar gör ni av måluppfyllelsen?

Hur vet ni det?

Vad ligger till grund för er bedömning?

Vilken analys gör ni av måluppfyllelsen, d v s varför ser måluppfyllelsen ut som den gör?

 

Analysstöd: Underlag i form av utvärderingar av arbetet med att säkerställa att barnen får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll utgör centrala underlag vid bedömningen av måluppfyllelsen, liksom utvärderingar av arbetet med att främja att barnen utvecklar förmågan och viljan att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: