Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4: Längdenheter

Skapad 2019-06-10 17:45 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 4 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Innehåll

Presentation

Området omfattar längd, sträcka, längdenheter och enhetsomvandling. Detta tränas genom att eleven själv får uppskatta, jämföra samt mäta längder och sträckor. Eleven får kunskap om både nutida samt äldre metoder för mätning. Eleven kommer i sitt arbete att utgå både från bild och verklighet.

 

Förmågor

Problemlösningsförmåga:

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka enkel och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga:

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om områdets begrepp
 • hantera enhetsbyten inom längd
 • reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda, till exempel för hur långt det är till skolan

Metodförmåga:

 • jämföra och storleksordna längder
 • göra rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang
 • mäta längd med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter, till exempel cm

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • beskriva/redovisa kunskaper om längd med olika uttrycksformer, till exempel bilder, ord och matematiska symboler och växla mellan dessa
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om längd

 

Undervisning - hur det centrala innehållet kommer att behandlas

 • nutida samt äldre metoder för mätning
 • grundenheten för längd (m)
 • längdenheter
 • linjalen som redskap
 • prefixen: deci, centi, milli
 • uppskatta, mäta samt kontrollmäta längd
 • rita samt mäta sträckor/avstånd mellan punkter
 • enhetsomvandling
 • använda rätt enhet
 • genomgångar
 • enskilt arbete samt par- och grupparbete både skriftligt och muntligt
 • praktiskt arbete i klassrummet eller utomhus
 • vardaglig användning av arbetsområdet
 • lösa problemlösningsuppgifter med strategier och metoder
 • beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet
 • begrepp
 • använda och växla olika uttrycksformer
 • välja och använda matematiska metoder
 • redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
 • föra och följa matematiska resonemang

 

Bedömning

Skolverkets matris

Förmågor för området, se nedan

Problemlösningsförmåga:

 • formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • tolkar resultat och drar relevant slutsats

Begreppsförmåga:

 • visar förståelse för begrepp
 • hanterar enhetsbyten inom längd
 • reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda, till exempel för hur långt det är till skolan

Metodförmåga:

 • jämför och storleksordnar längder
 • göra rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang
 • mäter längd med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter, till exempel cm

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • beskriver kunskaper om längd med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa
 • för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om längd

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: