Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Brandbergens förskolor Oxen

Skapad 2019-06-11 09:32 i Trombonen Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Natur - levande och icke levande (övegripande på trombonen). Oxen har valt att ha allemansrätten som fokusområde, där vi bland annat kommer att arbeta kring allemans råttan och hens vänner. Huvudrubriken i oxens projekt är "Inte störa, inte förstöra" som är allemans råttans huvudregel.

Syfte: Barnens nya upptäckter kring att även döda ting kan ha känslor är något vi sett att barnen intresserar sig för idag och som vi kommer börja höstens projekt kring. Vi har under vårterminen sett att barnen utifrån sina nyvunna kunskaper kring sina egna känslor börjat utforska varandras och även döda tingskänslor. Djur och natur som blivit ett givet inslag under våren och allemansrätten/allemans råttan har fångat både barnens och pedagogernas intresse. Genom att bygga vidare på detta påbörjade projekt kommer de barnen som är kvar på oxen till hösterminen kunna inspirerar och "skola in" de nya kompisarna i projektet.

Syftet med att ha allemansrätten som övergripande projekt är att barnen ska koppla sina erfarenheter av känslor till naturen och djuren (levande icke levande). Vi fokuserar mycket på hur vi människor kan påverka dess välmående genom att t.ex plocka skräp ute i skogen, för att göra skogen "glad", hur vi agerar utifrån begreppet "kompishjärtat" som är väldigt aktuellt i barngruppen och även i nya likabehandlingsplanen.

Vad har vi för rätt att göra, vad har vi för skyldighet att göra och vad ska vi låta bli att göra i naturen? (Detta är uttradget ur sagan om allemans råttan som vi kommer använda under året av projektet). På så sätt håller vi denna uppstartsfråga levande även inskolnings perioden.

Uppstartsfråga: Vem är allemansråttan? Sedan tänker vi under uppstarten fokusera på "inte störa, inte förstöra".
 
Avdelningens egna värdeord: 
I vårt abete utgår vi ifrån värdeord som vi pedagoger gemensamt arbetat fram. För oxen är det viktigt med en gemensam barn- och kunskapssyn för att alla barn ska bli bemötta och få stöttning utifrån sina individuella förutsättningar, samt att alla barns kompentenser och styrkor tas till vara på.

Inflytande, omsorglärande, tilltro, trygghet, respekt.

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

 -Språk, kommunikation och förhandling. 
Vi använder oss av olika kommunikations verktyg så som TAK, stödtecken, bilder och böcker som förstärkning i projektet och vardagliga situationer. Barnens hundraspråklighet utvecklas genom att vi utmanar varje barns skapande förmåga samt sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Vi ser det kompetenta barnen och lägger stor vikt i barnens förmåga till förhandling. Vi pedagoger ser oss själva som ett verktyg/stöd i konflikter och olika vardagliga situationer.

-Digitalt och ​ analogt: Vi vill att barnen ska mötas av en miljö där det digitala används för att väck det analoga till liv. Vi använder digitalitet som ett komplement i vårt arbete för att dokumentera, återskapa och nyskapa.

-Normkritik och Normkreativitet: Vi arbetar gemom att ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. Vi har dessa begrepp som ett verktyg för att varje barn ska få känna att hen duger precis som hen är. Vi utmanar barnens fantasi och normkreativitet i bland annat traditionella lekar, sånger, i sitt skapande och i sin lek.

-Barns rättigheter: Genom likabehandlingsplanen och det arbetet trombonen har planerat inför hösten med detta styrdkument kommer vi att arbeta med barnkonventionen kontinuerligt. Allemansrätten är även en inblick för barnen att förstå deras skyldigheter och rättigheter.

Gruppindelning: Oxen kommer till att börja med endast ha 8 barn därför utgår vi ifrån att vi ofta kommer att arbeta i helgrupp. Ibland arbetar vi i två mindre grupper, men till en början vill vi fokusera på att få ihop en trygg barngrupp. Strukturen i hur vi delar upp när vi arbetar med mindre grupper, vilka barn som utmanar varandra mm väntar vi med tills vi har fått lära känna våra nya kompisar på oxen.

Det här blir vårt observationsfokus: Oxen blir en inskolningsavdelning i höst. Därför kommer vi att fokusera på trygghet och gemenskapen i barngruppen. Vi introducerar våran kompis Allemansråttan till våra nya barn och utefter deras intresse hittar ett fokusområde. Vi kommer använda allemansrätten som ram till vårat projekt, därför bli fokus att observera det barnen fångar upp av introduktionen och första mötet med allemans råttan. De första veckorna är observationsfokus kopplat till "inte störa, inte förstöra":

Så här dokumenterar vi: De barn som går kvar på oxen är bekanta med lär plattorna, och att själva få dokumentera. Detta vill vi forsätta uppmana och introducera för de nya barnen. Vi använder oss av bilder, videoklipp och barnens citat/kroppspråk för att utefter det bygga vidare ett arbete. Vi kommer att ha ett veckorbrev där vi sammanfattar veckan för att på så sätt involvera föräldrarna. Vi kommer under reflektionerna skriva individuella lär loggar samt använda oss av veckans dokumentation för vidare planering och fördjupning.

Så här delar vi upp pedagoger: Vi tänker att vi får strukturera upp dagarna där vi har minst en planerad aktivitet med barnen i helgrupp eller mindre grupper. Där planerar vi att en pedagog dokumenterar och är löpande vid behov medan den andra är 100% fokuserad på barnen.  

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Under planderingsdagarna har vi möblerat om lite på avdelningen och ställt fram nya miljöer och material på avdelningen som vi vill att våra barn ska mötas av i höst. Miljön ska inspireras av skogen, djuren i skogen samt Allemansråttan. Vi har fått tänka om i de material vi erbjuder barnen och tillgängligheten. Barnen ska ha tillgång till materialet i så stort mån de går, detta för att utmana barnen att ta eget initiativ med säkerhet. Vi vill bygga upp en avdelning där barnen känner stort inflytande i miljöerna, därför har vi skapat en grund men vill utveckla den vidare med vår nya barngrupp.

Tid. Planera tiden: Vi kommer ha en grundstrutur för hur dagarna ser ut (den hänger på anslagstavlan på avledningen). Vad som behövs göras inför planerade aktiviteter samt vardagliga rutinerna som dukning, hygienrutiner mm. För att skapa förutsättningar för oss pedagoger att verkligen få tid med barnen och hinna med resterande arbetsuppgifter kommer vi att planera vecka (på reflektions tid) utifrån reflektioner och utvärderingar.

Så här reflekterar vi: Vi kommer att dokummentera varje dag och försöka få ihop en kort sammanfattning om dagen som även kommer delas med föräldrarna. En gång i veckan skriver vi ett veckobrev där vi lyfter framförallt utvecklingen i projektet. Dessa veckobrev och annan individuell dokumentation använder vi i slutet av månaden för SKA. Under reflektionstiden försöker vi hinna med lär loggar, veckoplanering samt att vi kommer använda oss av reflektionsprotokollet (fem spalterna). Självklart kommer vi även att reflektera kring processer tillsammans med barngruppen exempelvis på samlingarna.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: