Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Delfinen

Skapad 2019-06-11 10:07 i Dragspelet Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Stillhet, Rörelse och Balans 

Syfte: Att hitta ett lugn i förortsbruset och i gruppen (i vardagen) En plats i naturen där barnen kan varva ner och upptäcka sin närmiljö samt förändringar i den. (årstider)

Uppstartsfråga: Vad kan man göra här? 

Avdelningens egna värdeord: 

 • Harmoni
 • Tillsammans
 • Kompis
 • Tillit
 • Omsorg
 • Miljön

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

Vi vill ge barnen möjlighet att använd sina 100-språk i kommunikationen med varandra och pedagogerna. Vi vill skapa ett klimat på avdelningen där alla barn får möjlighet att påverka verksamheten.   

-Digitalt och ​ analogt:

Ta bilder/filmer på vår plats och ta med till förskolan för att hålla den levande på förskolan.

Skapa en plats på avdelningen, både med bilder och naturmaterial som symboliser vår plats.

Både digitalt skapande foto, film och ljud samt analogt skapande tex papier mache.  

-Normkritik och Normkreativitet:

Vi vill skapa ett klimat på avdelningen där alla barn får möjlighet att påverka verksamheten. 

Vi ser på naturen som ett okodat material som har möjlighet att bli det barnen vill just i den stunden, tex en hinderbana, en koja eller kanske en lägenhet.   

Vi vill blanda våra miljöer. Ta med sånt som normalt räknas som "inne" material och använda det på vår plats, och ta med material utifrån och arbeta med inne.    

-Barns rättigheter:

Alla barn ska få möjlighet att säga sin mening och påverka arbetet på avdelningen utan att behöva vara de som skriker högst. För att det krävs det att barnn förstår att de har vissa skyldigheter gentemot varandra.  

Gruppindelning: Vi kommer att arbeta med tvärgrupper med de äldre barnen från alla tre yngre barnsavdelningarna. Resterande gruppindelningar kommer vart eftersom, det behöver inte vara fasta grupper. 

Det här blir vårt observationsfokus:

Att se vad barnen väljer att använda sig av för material och vad som händer med barnen på platsen. 

Så här dokumenterar vi:  Vi använder lärplattan för att fotografera och filma. Vi skriver upp barnens komentarer och tankar.

Så här delar vi upp pedagoger: Pedagogerna roterar bland grupperna för att alla pedagoger kan ge barnen olika redskap.

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Vi vill erbjuda barnen en bestämd plats i naturen/skogen som vi återkommer till för att se förändring. Vi vill även åter skapa den platsen inne på avdelningen. Barnen ska få pröva på att använda oväntade material i skogen.  

Tid. Planera tiden: Vi kommer huvudsakligen att gå iväg till vår plats på förmiddagar. Dock behöver det inte vara en bestämd veckodag. Vi förbereder materialet dagen innan och frågar barnen vad de vill ha med sig. Vi reflekterar en stund med barnen i skogen innan vi går tillbaka, kanske äter en frukt under tiden. 

Så här reflekterar vi: Vi pratar med varandra för att se om vi sett olika saker. Går igenom observationer med barnen för att se om vi har förstått vad de ville förmedla, och om de ser något nytt. Vi använder oss av lärloggar, när vi reflekterar och barnen har även möjlighet att visa för/reflektera med sina föräldrar.   

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: