Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte årskurs 3

Skapad 2019-06-11 13:35 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Du får lära dig att uppskatta och jämföra längd, omkrets, mönster i talföljder, addition och subtraktion i talområdet 0-1000, problemlösning, likheter, 3D geometriska figurer, symmetri, olika räknestrategier, klockan, uppskatta och jämföra vikt, tabeller och diagram, multiplikation, division och tal i bråkform
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division. Dessutom kommer vi att lösa olika problem, mäta längd och vikt, arbeta med geometriska figurer och göra rimlighetsbedömningar.

Innehåll

Syfte och mål:

Målet och syftet med matematikundervisningen är bland annat att du skall utveckla din förmåga att formulera och lösa olika problem och beräkningar med olika metoder. Du skall kunna matematiska begrepp.

Arbetssätt/metod

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i matteboken.
 • Praktiska övningar och experiment.
 • Mattespel och kluringar.
 • Test och diagnoser.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt under genomgångar.
 • Ditt skriftliga arbete under lektionerna.
 • Dina resultat på test och diagnoser.
 • Din medverkan i praktiska moment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matte åk 3

Beskrivning
Otillräckliga kunskaper
Godtagabara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriftliga räknemetoder
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan vid addition och subtraktion välja och använda skriftliga räknemetoder för att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10000.
Huvudräkning
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Naturliga tal och positionssystemet
 • Ma   3
Du har kunskaper om naturliga tal och positionssystemet (ental, tiotal, hundratal o.s.v.).
Multiplikation
 • Ma   3
Du kan multiplicera med 1 till och med 10.
Division
 • Ma   3
Du kan dividera med 1 till och med 10.
Begrepp
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan grundläggande matematiska begrepp och visar det genom att använda dem. Du kan beskriva begreppens egenskaper och ge exempel på hur de relaterar till varandra.
Bråkform
 • Ma   3
Du har kan använda bråkform genom att dela upp helheter i olika antal och delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk (hel, halv, tredjedel, fjärdedel).
Omdömen och rimlighet
 • Ma   3
 • Ma   3
Du beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Sannolikhet
 • Ma  1-3
Du har grundläggande kunskaper om sannolikhet och slumpmässiga händelser.
Geometriska objekt
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan rita och konstruera enkla geometriska objekt och du förstår symmetri. Du kan använda geometriska begrepp och lägesord för att beskriva geometriska objekt. Du kan förstora och förminska dem. Du kan omkrets och area.
Tabeller och diagram
 • Ma   3
Du kan avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat. Du kan stapeldiagram och cirkeldiagram.
Tid
Du kan olika tidsbegrepp som dygn och du kan skriva datum. Du kan analog och digital tid gällande hel- och halvtimme samt kvart över och kvart i.
Längd, vikt och volym.
 • Ma   3
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor och volymer och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Du kan ml, dl, liter och uppskatta, mäta och omvandla millimeter, centimeter och decimeter.
Proportion
 • Ma   3
Du kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband som dubbelt och hälften.
Likheter
 • Ma   3
Du kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Problem
 • Ma   3
Du kan lösa enkla problem i välkända situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Matematiska metoder
 • Ma   3
Du kan välja och använda matematiska metoder (addition, subtraktion, division och multiplikation) för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla uppgifter. Du kan de fyra räknesättens egenskaper och samband.
Uttrycksformer, samtal och resonemang
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Mönster
 • Ma   3
Du kan konstruera och beskriva geometriska mönster och mönster i talföljder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: