Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden - hur folk levde i Norden. Bringsta.

Skapad 2019-06-11 14:43 i Bringsta skola Nordanstig
Ett arbetsområde i historia och svenska.
Grundskola 4 – 5 Svenska Historia
Under våren kommer vi i ämnet historia att läsa om en spännande tid i Nordens historia, medeltiden! Hur var det att leva på medeltiden? Vad trodde de medeltida människorna på? Hur förändrades det samhälle som människorna levde i?

Innehåll

Centralt innehåll

Du ska få kunskaper om

 • När medeltiden var
 • Hur livet var i den medeltida byn och hur människorna levde och bodde
 • Hur det var att vara barn
 • Hur man delade in människorna i olika samhällsklasser
 • Hur nordborna handlade och knöt kontakter med andra länder
 • Hur européerna gav sig ut på korståg och pilgrimsresor
 • Religionens betydelse och de förändringar skedde i och med detta
 • Vilka spår som finns av medeltiden idag

Du ska utveckla ditt förråd av ord och begrepp som är viktiga för att förstå och kunna samtala om medeltiden,

Du ska kunna göra jämförelser mellan vikingatid, medeltid och nutid (åk 5)

Du ska lära dig hur du gör en enklare faktatext med utgångspunkt i olika avsnitt i läroboken

Arbetsformer

 • läsa faktatexter
 • läsförståelseuppgifter
 • se på filmer
 • högläsning av skönlitteratur
 • gemensamma samtal och diskussioner
 • skriva egna texter

Bedömning

 • delaktighet i samtal och diskussioner
 • faktakunskaper och begreppsförståelse 
 • förmåga att skriva faktatext utifrån ämnet.

Kunskapskrav

Nedanstående betygskriterier för betyget E åk 6.

Uppgifter

 • Prov - Medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv
Bedömningsmatris historia, medeltiden

>>>
>>>
>>>
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om medeltiden . Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med medeltiden och nutiden.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser kring livet på medeltiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag kan söka och samla information om medeltiden med hjälp av instruktioner
Jag kan välja och sortera information med hjälp av instruktioner.
Jag kan ganska självständigt söka och använda mig av information
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att mest svara på enkla konkreta frågor om medeltiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Skriva
Beskrivande rapport
Jag kan med stöd samla fakta och utifrån den göra en beskrivande rapport.
Jag kan på egen hand samla fakta och utifrån den göra en beskrivande rapport. Jag kan med stöd bearbeta texten.
Jag kan på egen hand samla fakta och utifrån den göra en beskrivande rapport. Jag kan bearbeta texten på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: