Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofia skolan, Vårterminen 2020 i MA för Klass 6A och 6B

Skapad 2019-06-12 08:47 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Matte 6B VT 2020 år 6
Grundskola 6 Matematik
Matematik är ett språk man utvecklar hela livet. Lär man sig ett nytt språk får man ett ökat självförtroende. Vad innebär det att kunna resonera i matematik respektive att kommunicera i matematik? Resonera är att kunna: samtala, argumentera, bevisa vad man vet, utveckla en tankegång, jämföra, se samband, att liksom kunna ”vända ut och in” på problem, använda matematiken i gemensamma resonemang. Kommunicera är att kunna: formulera sina tankar och lösningar, att kunna använda det matematiska språket – att muntligt kunna använda matematikens begrepp och skriftligt kunna använda de symboler, modeller och enheter som har med begreppen att göra. Texten är från artikel "Att resonera och kommunicera matematik" i "Pedagog Gotland". Information om NP i matematik Nationella provet i matematik i årskurs 6 består av fem delprov som prövar de olika förmågorna i kursplanen på olika sätt. Delprov B – flera skriftliga uppgifter Tidsåtgång: 40-60 min I delprov B ska eleven skriva svar på ett antal uppgifter utan stöd av miniräknare. Delprov C – flera skriftliga uppgifter Tidsåtgång: 60-80 min Delprovet består av uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare. Delprov D – flera skriftliga uppgifter Tidsåtgång: 60-80 min Delprovet består av uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare. Delprov E – en större uppgift Tidsåtgång: 40-60 min Delprov E består av en mer omfattande uppgift. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.

Innehåll

Vad ska du lära dig? När ska du lära dig detta?

Under veckorna 2-6 kommer vi att arbeta med tal.

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

 • förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform.
 • läsa och skriva stora tal.
 • multiplicera heltal t.ex 42.38
 • multiplicera decimaltal t.ex. 4,8.5,4
 • dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
 • skriva och förklara vad ett binärt tal är

OBS! Under Veckan 6 ska genomföras en diagnos på kapitlet, tal.

Under veckorna 7,8 och 10-11 kommer vi att arbeta med enheter och skala.

OBS! Veckan 9 har du sportlov .-))

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig 

       ·         kunna använda olika enheter för vikt och volym

·         kunna använda enheten ton för vikt

·         förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet

·         förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

OBS! Under Veckan 10 ska genomföras en diagnos på kapitlet, tal. Under v.10-11 kommer vi att repetera tal och enheter och skala.Sedan ska v.11 på tisdag den 10:e mars genomföras ett prov på två kapitel,tal och enheter och skala.

Under veckorna 12-14 kommer vi att arbeta med cirkeln.

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

 • förklara begreppen diameter och radie
 • beräkna cirkelns omkrets och area
 • läsa av och tolka ett cirkeldiagram

OBS! Under veckan 14 ska genomföras en diagnos på kapitlet, cirkeln.

Under veckorna 16-23 kommer vi att arbeta med problemlösning.

OBS! Veckan 15 har du påsklov .-))

Kunskapsmål

I detta kapitel får du repetera och träna vidare på viktiga moment som tagits upp tidigare i MatteBorgen. Kapitlet kan vara lämpligt att göra inför de Nationella proven så att du får tillfälle att aktualisera gamla kunskaper.

 

OBS! Provdatum v.19

Delprov Vecka Datum Tidsgång

 

 

 

matematik

B+C

19

tis 5 maj 2020

40-60 min + 60-80 min

matematik

D+E

19

tors 7 maj 2020

60-80 min + 40-60 min

 

 

Vecka 24 har vi avslutning.

Arbetssätt: Hur kommer vi jobba med matematik under vårterminen?

 •    Genomgångar, där eleverna arbetar först individuellt, par, grupp och i helklass diskussion.
 •    Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
 •                   Att göra aktiviteter, där eleverna kommunicerar samt resonerar matematik i minigrupp
 •    Arbeta med laborativt material och dynamiska program t.ex. Geogebra, där eleverna får visualisera  sitt lärande.

Underlag för bedömning: Hur ska du visa dina kunskaper under terminen?

 •         Din aktivitet under lektionerna när du diskuterar i par, grupp och helklass.
 •          Resultat på diagnoser som görs efter varje kapitel.
 • Resultat på Ditt nationella prov samt  de prov som görs under läsåret.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: