Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koltrasten BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 2019/2020

Skapad 2019-06-12 12:59 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18). På förskolorna Holken och Kobjer ligger pedagogernas barnsyn till grund för de möjligheter som ges. Pedagogerna utgår ifrån och fångar upp barnens intressen och behov för att skapa en verksamhet som ägs av barnen. Verksamheten arbetar aktivt med att ge barnen utrymme och utmaning i de egna valen och med detta följer både rättigheter och skyldigheter. Barnens egna val respekteras i såväl de egna som i de styrda aktiviteterna. Pedagogerna lägger stort fokus på att utveckla barnens språk och olika metoder används för att barnen ska kunna göra sig hörda. Pedagogerna är medvetna och lyhörda på barnens uttryck för att fånga upp varje individ. Barnen uppmuntras att argumentera för att kunna påverka sin situation, men de ska också få en förståelse för när och varför den egna viljan inte alltid är genomförbar.

Innehåll

 

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

Delaktighet i utformningen av verksamhetens innehåll och utformning och känna att de kan vara med och påverka den. 

Vi pedagoger fångar upp barnens intressen, erfarenheter och kunskaper och skapar aktiviteter och förutsättningar  för att utveckla deras lärande.

Barnen ges tillfällen under dagen att välja lek och planerade aktiviteter.

Vi planerar vår inne miljö tillsammans med barnen utifrån deras önskemål,  lek och intressen. Vi beslutar tillsammans regler för trivsel, tar ett gemensamt ansvar för att det ser trevligt ut på förskolan när man kommer och går hem. Samarbete.

Barnen får välja lekmiljöer för att freda leken i de olika lekmiljöerna.

Projekt kring Kroppen och Natur kommer från barnens intresse. (Se planering Omsorg, utveckling och lärande)

Barnen sopsorterar. Vi fokuserar det här läsåret på hur vi hanterar papper och varför.

Röstning om olika saker för att lära oss och befästa kunskap om en viktig demokratisk process.

 

 

 

 

 

 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

 Samtal, dokumentation, reflektion.

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Uttrycka och visa på annat sätt att de är delaktiga i verksamhetens utformning.

Delaktighet och ansvarstagande  i de aktiviteter vi erbjuder och i andra sammanhang som tex. lek.

Använder sig av ex. röstning när man är i behov av att ta ett gemensamt beslut när man tycker olika.

4. Läroplansmål enligt nedan

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: