Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödhaken BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 2019/2020

Skapad 2019-06-12 13:00 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18). På förskolorna Holken och Kobjer ligger pedagogernas barnsyn till grund för de möjligheter som ges. Pedagogerna utgår ifrån och fångar upp barnens intressen och behov för att skapa en verksamhet som ägs av barnen. Verksamheten arbetar aktivt med att ge barnen utrymme och utmaning i de egna valen och med detta följer både rättigheter och skyldigheter. Barnens egna val respekteras i såväl de egna som i de styrda aktiviteterna. Pedagogerna lägger stort fokus på att utveckla barnens språk och olika metoder används för att barnen ska kunna göra sig hörda. Pedagogerna är medvetna och lyhörda på barnens uttryck för att fånga upp varje individ. Barnen uppmuntras att argumentera för att kunna påverka sin situation, men de ska också få en förståelse för när och varför den egna viljan inte alltid är genomförbar.

Innehåll

Planerade insatser:

  • att ha ett tydligt material och en tydlig lek- och läromiljö, som underlättar för barnen att göra val, men som också uppmanar till samarbete. Barnen är närvarande och delaktiga i undanplockning och städning i de olika miljöerna, ute och inne.
  • uppmuntra barnen till att hjälpa till på avdelningen och ta ansvar för vår gemensamma miljö. Barnen engageras till att hjälpa till i vardagssituationer såsom dukning, hämta maten, sortera och återvinna.
  • hjälpa barnen att förstå att vi har vissa gemensamma normer, rutiner och beslut. Barnen ges valmöjligheter i vardagen, erbjuds alternativ och kan välja. När vi tar gemensamma beslut får majoritetens gälla för alla. Ge barnen förståelse för att vuxna fattar de yttersta besluten
  • Vi uppmuntrar den fria leken att få fortgå ostört med så lite störning som möjligt.
  • Pedagogerna är lyhörda och närvarande. Lyssnande och uppmuntrar dialogen med barnen (lyssna, fråga, svara förklara)
  • Inflytande genom att få önska sånger, sagor och lekar på samlingarna.
  • Vi lär oss ord på barnens olika modersmål och integrerar i verksamheten.
  • Vi är tydliga med att vänta på sin tur,  att kunna lyssna på varandra och kunna känna att man blir lyssnad på. 
  • Vi använder Kompisböckerna och andra sagor och berättelser för att tydliggöra och ge barnen en större förståelse för situationer som uppkommer i den dagliga verksamheten.

 

 

2. Metodval 

Observationer i leken och samtal med barnen

Vi dokumenterar och följer upp, både via bilder och text i Unikum, lärloggar och blogg samt med barnens arbete som synliggörs på väggar.

Barnen är delaktiga i reflektion både digitalt genom att titta och prata om bilder och genom reflektion över det som finns på väggarna

3. Förväntade effekter 

Vi förväntar oss att barnen utvecklar sin samarbetsförmåga , att förstå gemensamma regler och beslut

Vi förväntar oss också att barnen förstår hur man framför sin åsikt och vilja i samtal och beslutsprocesser. Att få en förståelse för demokratiska principer, tex genom att rösta, jämka och samarbeta kring gemensamma beslut.

 

4. Läroplansmål enligt nedan

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

- intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

- förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

- förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: