Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bofinken Holken/Kobjer NORMER & VÄRDEN 2019/2020

Skapad 2019-06-12 13:04 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18). På förskolorna Holken och Kobjer har pedagogerna tydliga riktlinjer, är konsekventa och goda förebilder. Verksamheten sker ofta i mindre grupper och i tvärgrupper och ger barnen möjlighet att skapa relationer mellan avdelningarna och få se en större mångfald. På förskolorna är leken grunden för utvecklandet av sociala kompetenser och regler för samvaron. Barnen är delaktiga i verksamheten och uppmanas till ett gemensamt ansvar för förskolans miljö. Pedagogerna är närvarande i barngruppen och är tillgängliga i barnens olika aktiviteter och situationer. Arbetet i verksamheten utgår från att ge barnen metoder och redskap för att självständigt lösa konfliktrelaterade situationer. Barnen görs även medvetna om att de kan söka hjälp hos andra barn och pedagoger vid behov. Verksamheten ger barnen en rik syn på mångfald genom att ta vara på de resurser som finns i samhället utanför förskolan samt genom olika media. Olikheter ses som en tillgång och verksamheten utgår från en positiv grund där individens styrkor får stå i centrum.

Innehåll

 

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

I vårt värdegrundsarbete arbetar vi kontinuerligt med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi arbetar med barnkonventionen samt Kompisböckerna som bas där även barns olika rättigheter synliggörs och använder olika uttrycksformer som samtal, skapande aktiviteter, läsning och dramatisering av böckerna och det som sker i barngruppen. Vi pedagoger är förebilder och arbetar nära barnen för att stödja dem i deras vardag, lek, i aktiviteter och i deras empatiutveckling. Föräldrarna görs delaktiga och uppmärksamma på vårt värdegrundsarbete via dokumentation i Unikum och i samtal. Vi kommer att skapa gemensamma regler på avdelningen utifrån kompisböckerna och det barnen anser är viktiga regler som behövs.

 

Under hösten kommer vi att fördjupa arbetet kring relationer och relationsskapande där identitet även kommer att få ta en betydande plats för att belysa likheter och olikheter, vilken betydelse detta har för barngruppen och samhället i stort. Föräldrarna kommer också att göras delaktiga i detta arbetet på olika sätt. 

 

Vi kommer även att introducera sopsorteringsmonstrena för att göra arbetet med hållbar utveckling mer lustfyllt. Barnen kommer att få hjälpa till att sortera och slänga skräp. Monstrena kommer också finnas med i andra delar av verksamheten. 

 

Vi kommer att fortsätta ha djur på avdelningen då vi sett att barnens empati utvecklats av att ha djur att ta hand om. Snäckorna kommer också fortsätta finnas på plats på avdelningen och barnen kommer att ta del i skötandes om dem genom att vara snäckansvariga. 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Vi dokumenterar kontinuerligt genom foton på unikum. Vi kollar igenom dessa i slutet av veckan där barnen får berätta om fotona. I slutet av perioden intervjuar vi dem kring normer och värden.

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Att barnen använder sig av de verktyg vi tar fram tillsammans och det som vi ger dem i ovanstående planering. Att vi ser dagliga exempel på att de förstår och agerar utifrån de verktyg och gemensamma regler vi har bestämt tillsammans.

Att barnen utvecklar en djupare empati och ansvarskänsla till djur, natur och människor.

4. Läroplansmål enligt nedan

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: