Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen, ht -19, v 40-45

Skapad 2019-06-13 08:10 i Piratenskolan Simrishamn
I detta arbetsområde jobbar vi med länder i världen.
Grundskola 6 Biologi Svenska Geografi Religionskunskap Samhällskunskap
Vecka 40-45 jobbar vi med tema Världen.

Innehåll

Vecka 40-45 jobbar vi med tema Världen.

 

Läsa fakta i böcker och på internet, skriva egna texter och göra bilder till, redovisa sina arbeten för varandra, träna namngeografi med kartböcker och med Seterra på datorn.

Detta ska bedömas

Ditt arbete ska innehålla det här:

 • beskrivning av naturlandskapet
 • vad förändrar jordens yta
 • naturresurser
 • hur folket lever (t ex religion, sjukvård, utbildning)
 • hur kan folket påverka beslut
 • religion, skillnader/likheter mellan världsreligioner
 • namn på vatten, öar, berg (använda lägesbeskrivning med hjälp av väderstreck)
 • använda kartor och andra källor, motivera varför du valt dessa

När du redovisar ska du använda stödord. Din redovisning ska ha inledning och avslutning och du ska ha kontakt med publiken. Den muntliga redovisningen kan bytas ut mot en podd-inspelning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6

Matriser

Re Sv Sh Bi Ge
Världen, 19/20

> > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > > > >
Levnadsvillkor i världen
 • Ge  E 6
Du förklarar på ett enkelt sätt varför det är ojämlika levnadsvillkor i världen och vad man kan göra åt det.
Du förklarar på ett utvecklat sätt varför det är ojämlika levnadsvillkor i världen och vad man kan göra åt det.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt varför det är ojämlika levnadsvillkor i världen och vad man kan göra åt det.
Påverka beslut
 • Sh  E 6
Du förklarar på ett enkelt sätt hur man kan påverka beslut.
Du förklarar på ett utvecklat sätt hur man kan påverka beslut.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur man kan påverka beslut.
Världsreligioner
 • Re  E 6
Du förklarar enkelt likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
Du förklarar på ett utvecklat sätt likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
Källkritik
 • Re  E 6
 • Sh  E 6
 • Sv  E 6
Du förklarar enkelt varför du använt de källor du valt.
Du förklarar på ett utvecklat sätt varför du använt de källor du valt.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt varför du använt de källor du valt.
Diskutera
 • Bi  E 6
I diskussion om hälsa, naturbruk, hållbarhet framför och bemöter du åsikter och för samtalet framåt till viss del.
I diskussion om hälsa, naturbruk, hållbarhet framför och bemöter du åsikter och för samtalet framåt.
I diskussion om hälsa, naturbruk, hållbarhet framför och bemöter du åsikter och fördjupar samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: