Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A

Skapad 2019-06-13 09:02 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 6 Matematik
I vårt arbete med matematik under höstterminen i år 6 kommer vi arbeta med boken Matteborgen 6A. Vår utgångspunkt är det matematiska samtalet där vi lyfter fram olika metoder för att lösa matematik, samt utbyter tankar och lär av varandra. Vi kommer fördjupa oss i matematikens decimaltal, procent/sannolikhet, geometri, koordinatsystem/lägesmått samt algebra.

Innehåll

För att utveckla dina kunskaper i matematik under höstterminen i år 6 kommer vi att arbeta med materialet Matteborgen 6a. Där ingår följande teman:

1. Decimaltal

2. Procent och sannolikhet

3. Geometri

4. Koordinatsystem och lägesmått

5. Algebra

 

Hur arbetar vi?

- gemensamma genomgångar och aktiviteter där vi lär oss av varandra

- genom färdighetsträning i arbetsboken

- mattespel

- Lurbra vid problemlösning

 

Bedömning

Bedömning sker genom löpande formativ bedömning under lektionerna, samt avstämningar i form av diagnoser och prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 6A

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4
Mål 5
Decimaltal
Förstå vad som menas med ett decimaltal
Storleksordna decimaltal
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
Räkna med överslagsräkning
Räkna med kort division
Procent och sannolikhet
Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
Räkna ut rabatten på en vara
Växla mellan bråkform, decimalform och procentform
Förklara vad som menas med sannolikhet
Räkna ut sannolikheten att en händelse ska inträffa
Geometri
Använda de vanligaste enheterna för area
Förstå och använda begreppen bas och höjd
Räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
Benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
Förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt
Koordinatsystem och lägesmått
Beskriva vad ett koordinatsystem är
Avläsa och skriva koordinater för punkter
Rita koordinatsystem och sätta ut punkter
Läsa av och rita diagram med proportionella samband
Lägesmåtten typvärde, median och medelvärde
Algebra
Veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y
Förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
Veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
Kunna förklara vad en ekvation är
Kunna lösa en ekvation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: