👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2019-06-14 11:09 i Jutarumsskolan Halmstad
En pedagogisk planering i svenska för läsåret 2012.
Grundskola 4 Svenska
Ur kursplanen: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll för årskurs 4-6:

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket
  syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Arbetssätt:

För att förbättra och utveckla elevernas språkliga förmågor arbetar vi så här:

  • Eleverna ges möjlighet att träna sig på att läsa olika typer av texter högt tillsammans med läskompis. De uppmärksammar varandra på eventuell felläsning, samt ger varandra positiv feedback och tips på hur läsningen kan utvecklas. Även vi vuxna lyssnar, ger positiv feedback och tips.
  • Eleverna besöker kontinuerligt skolans bibliotek, för att bl a stimulera den egna läsningen. I skolan erbjuds flera lästillfällen i veckan för att eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa olika typer av skönlitterära kapitelböcker, koncentrerat på egen hand. Läsningen ger också tips och inspiration till det egna skrivandet av texter.
  • Eleverna tränar sig kontinuerligt att besvara läsförståelse frågor till olika typer av texter. Vi arbetar mycket med att lära av och med varandra. Under arbetets gång samtalar vi om olika strategier man kan använda sig av för att lyckas på bästa sätt. Vi går gemensamt igenom läsförståelse frågorna för att ge eleverna möjligheter att träna sig på hur man kan besvara frågorna genom att t ex använda det som står i texten, motivera och resonera, dra egna slutsatser och använda sig av egna erfarenheter, samt hur man kan hitta svaren i texten.
  • För att förbättra och utveckla elevernas sätt att skriva och formulera sig i skrift läser klassen tillsammans olika typer av texter för att upptäcka mönster och sätt att skriva på, som de sedan kan använda sig av när de skriver egna texter. Gemensam högläsning har en självklar plats i det dagliga arbetet. Detta för att kunna diskutera texterna/bokens innehåll men också för att få fatt i hur författaren beskriver människor, platser och händelser.
   Eleverna får olika tips och idéer på hur man kan skapa "inre bilder" hos den som läser den skrivna texten. Vi diskuterar olika sätt att beskriva t ex platser, människor och djur med hjälp av adjektiv. Eleverna får olika uppgifter där de får tillfälle att förbättra sitt sätt att beskriva t ex djur, saker och människor för att få berättelserna mer levande och intressanta för läsaren.
  • I arbetet med de egna texterna betonas vikten av att bearbeta sin text efteråt och sedan ta hjälp av kompis och vuxen (processkrivning).
  • Vi diskuterar och resonerar om hur faktatexter är uppbyggda och hur man kan skriva egna. Vi tar också upp vilka källor man kan använda sig av när man söker fakta och varför man behöver granska dessa (t ex utgivningsår, vem som skrivit/publicerat). Eleverna ges möjlighet att träna sig i att söka och sammanställa fakta från olika källor med hjälp av tankekartor med och utan givna rubriker. De formulerar sedan egna faktatexter, tillsammans med klasskompisar och på egen hand, samt både hemma och i skolan. 
  • Eleverna får träna sig i att skriva både för hand och med hjälp av dator.

I svenskämnet försöker vi få in i alla ämnen på något sätt, bl a för att eleverna ska ges möjlighet att på många olika sätt kunna utveckla sina språkliga förmågor.

 

Bedömning:

- Hur eleven formulerar sig och kommunicerar i tal och skrift.

- Hur eleven utgår från och ta hjälp av olika språkliga strategier (t ex  tankekarta med stödord) för att skapa struktur i sina olika texter.

- Hur eleven tar hjälp av olika källor för att söka information som eleven sedan kan använda på egen hand.

- Hur eleven förstår och tolkar det eleven läst.