Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, "Demokrati, diktatur och valår" ht-18

Skapad 2019-06-14 12:38 i Jutarumsskolan Halmstad
I det här arbetsområdet arbetar vi med att befästa begreppen demokrati och diktatur. Vi kommer att resonera kring hur beslut tas i vår vardag och därefter kommer vi att göra jämförelser med några andra länder.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Valåret 2018 uppmärksammas och vi kommer att lära oss om de olika riksdagspartierna. Frågor som vi kommer att få svar på är bl.a. - Vad är regering och riksdag? Vad är en diktator och hur går ett val till? Vi kommer även att bilda egna partier med kampanjfilmer och valaffischer.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Ur kursplanen:
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.

Förmågor vi tränar:
- förstå innebörden av och kunna använda de aktuella begreppen i arbetsområdet 
- förstå och föra enkla resonemang om hur demokratiska beslut fattas i vår vardag i t ex klassråd, elevråd, demokratier och diktaturer
- göra jämförelser mellan demokrati och diktatur
- delta i diskussioner och resonemang om demokratier och diktaturer i världen, resonera om t ex  hur beslut fattas i olika länder och hur detta påverkar människors vardag

Centralt innehåll:

Ur det centrala innehållet (årskurs 4-6):
Individer och gemenskaper

Mål:

Mål med arbetsområdet:

- förstå och kunna använda några aktuella ord och begrepp

- kunna delta i diskussioner och resonemang kring hur demokratiska beslut fattas i vår vardag (t ex klassråd, elevråd, Sveriges riksdag ...) och på ett enkelt sätt kunna beskriva hur detta går till

- kunna göra enkla jämförelser mellan begreppen demokrati och diktatur (hur beslut fattas, hur landet styrs, vad människan kan/får påverka i sin vardag  ...)

- kunna delta i diskussioner och resonemang om någon demokrati och diktatur i världen, t ex jämföra hur beslut fattas, vem styr landet och hur människorna i landet påverkas/kan påverka)

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 •  ha genomgångar
 •  ha diskussioner i helklass och mindre grupper
 •  se på film, som vi diskuterar och resonerar om efteråt
 •  träna oss i hur demokratiska beslut fattas genom att t ex ha klassråd,
   genomföra samarbetsövningar och arbeta i mindre grupper
 •  samtala och resonera kring hur ett möte går till, vilka roller de olika
   mötesdeltagarna ska ha och vilka "regler" som gäller
 •  göra jämförelser mellan demokrati och diktatur
 •  genomföra uppgifter, både enskilt och gemensamt, där vi tränar oss på att
   förstå och använda de aktuella begreppen
 •  diskutera och resonera om hur det ser ut i världen idag och varför, bl a med  
   hjälp av programmet "Lilla Aktuellt"
 • göra jämförelser mellan de olika riksdagspartierna
 • skapa ett eget parti samt genomföra en valkampanj (affisch, film gjord i Imovie samt en muntlig presentation av partiet)

 

Aktuella begrepp:
demokrati, diktatur, diktator, ordförande, sekreterare, justerare, dagordning, protokoll, direkt demokrati, representativ demokrati, representant, demokratiskt, "alla är lika mycket värda" ...

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

 • förstå och använda några aktuella ord och begrepp
 • delta i diskussioner och resonemang kring hur demokratiska beslut fattas i vår vardag (t ex klassråd, elevråd, Sveriges riksdag ...) och hur du beskriver hur detta går till
 • göra jämförelser mellan begreppen demokrati och diktatur (hur beslut fattas, hur landet styrs, vad människan kan/får påverka i sin vardag  ...)
 • delta i diskussioner och resonemang om någon demokrati och diktatur i världen (t ex jämföra hur beslut fattas, vem styr landet och hur människorna i landet påverkas/kan påverka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: