Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1, 2, 3 - a, b, c

Skapad 2019-06-14 13:28 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Tillsammans med Babba, Bibbi och Bobbo ska vi dyka ner bland bokstäver, siffror.

Innehåll

Tillsammans med Babba, Bibbi och Bobbo ska vi dyka ner i det stora havet av bokstäver och siffror. 

Kartläggning av barngruppen

Att träna språk och matematik är något vi hela tiden arbetar med i förskolan och då det i barngruppen finns flera barn som är i behov av extra språkträning har vi valt att ha dessa två som grund för vårt kvalitetsarbete denna termin. Vi har även valt att rörelse ska vara en viktig del av vårt arbete då det dels i forskning visats att övrig inlärning ökar när den sker i kombination med rörelse och de barn vi har i gruppen har ett stort rörelsebehov.

 

I uppstarten av arbetet kommer vi genom observation, intervju och gemensamma övningar undersöka vart de olika barnen befinner sig kunskapsmässigt gällande de områden vi tänkt arbeta med. Detta för att i slutet kunna undersöka vad de lärt sig genom kvalitetsarbetet.

 

Mål

Att barnen ska få en tilltro till sin egna förmåga bli mer mer delaktiga och få en ökad självständighet.

* barnen ska få ett ökat ordförråd, få en ökad språkligförståelse, lära sig några bokstäver och dess bokstavsljud samt känna igen sitt namn.

* barnen ska lära sig några siffror samt förståelse för att siffror representerar ett visst antal

* barnen ska känna igen de vanligaste formerna och kunna se att allt runt oss är uppbyggt av olika former

 

Genomförande/Arbetsmetoder

På gemensamma samlingar för hela gruppen kommer vi gå igenom dagar, månader och år, räknar antal dagar i månaden och antal barn samt sjunga sånger och läsa ramsor kopplade till både språk och matematik. Babba, Bibbi och Bobbo kommer även komma med olika uppgifter vilka bygger på vårt tema. Dessa uppgifter kommer vi arbeta med i mindre grupper som vi anpassar utifrån barnens mognad.

 

I skogen kommer vi också med hjälp av naturliga material så som kottar, stenar och pinnar med mera arbeta med att utöka förmågorna inom språk, matematik och rörelse.

 

Vi kommer även gå till skolans gymnastiksal när det finns möjlighet och där träna och leka lekar kopplade till vårt tema.

   

   Dokumentation

    Vi kommer dokumentera med hjälp av bilder, text och filmer vad vi gör i vårt arbete på unikum samt sätta upp dokumentation på väggarna. Barnen kommer få vara

    delaktiga i dokumentationen genom att de får vara med och ta eller välja bilder och filmer samt får vara med och säga vad vi ska skriva på Unikum samt vad som ska

    sättas upp på väggarna.

 

   Utvärdering - Uppföljning

     Vi kommer kontinuerligt utvärdera vårt arbete och barnens reaktioner på det och utifrån detta förändra och anpassa vårt arbete.

     I slutet av kvalitetsarbetet kommer vi även likt i uppstarten av det genom observationer, intervju och gemensamma övningar undersöka vart de olika barnen befinner

     sig kunskapsmässigt för att se vad de lärt sig.

      

   Teoretisk utgångspunk

   "Språket utgör redskap för både kunskapsutveckling och vänskapsutveckling, något som jag brukar kalla kunskapande och vänskapande. Språk handlar om att förstå och kunna göra sig förstådd – det är stort och viktigt under hela livet – ja, sannolikt avgörande för överlevnad." (Bruce. 2019) 

 

 "Om vi ger barnen möjlighet att se samband och undersöka matematiska begrepp på utmanande, lustfyllda och konkreta sätt redan på förskolan finns det goda möjligheter att de bär med sig en förförståelse som de kan ha nytta av under hela sin skolgång." (Måhlstedt, 2014)

 

”Genom enkla övningar och rörelser kan vi förbättra förutsättningarna för inlärning, minnesträning och nya tankebanor vilket hjälper barnen med problemlösning och ökar deras koncentrationsförmåga.” (Wikander & Opdahl, 2016)

 

   Referenser

 

Bruce, Barbro. 2019. Barns bemästrande av språket. Förskoleforum

https://forskoleforum.se/artiklar/barns-bemastrande-av-spraket (Hämtad 2019-08-09)

 

Kihlstedt, Ann-Sofie. 2014. Lustfylld matematik med alla sinnen. Förskoleforum.

https://forskoleforum.se/artiklar/lustfylld-matematik-med-alla-sinnen (Hämtad 2019-08-09)

 

Wiklander, Anna. Opdahl, Bodil. 2016. Motorik och inlärning. Förskoleforum.

https://forskoleforum.se/artiklar/motorik-och-inlarning (Hämtad 2019-08-09)

 
 

Uppgifter

 • Leka med ord

 • Lära känna sitt eget namn

 • Munmotorik

 • Boksamtal

 • Månadens ord

 • Ramsräkna och koppla till siffror

 • Antalskonstans

 • Matematiskabegrepp

 • Beebot och Bluebot

 • Geometriska figurer

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: