Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tio små kompisböckerna (för de yngsta)

Skapad 2019-06-14 13:36 i Sjödalen Dibber Sverige AB
Tio små kompisböcker
Förskola
Vi kommer att läsa böckerna gemensamt och arbeta på olika sätt för att förmedla de olika böckernas budskap. Vi vill skapa gemenskap och en förståelse för allas värde och hur man kan använda sig av den egna förmågan att bland annat säga stopp, dela med sig och ges utmaningen att behandla de inre och yttre känslorna.

Innehåll

Varför/mål/syfte:

Vårt arbete med kompisböckerna syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra. Vi vill att barnen ska få en medvetenhet om sin egen roll i olika situationer, och i sammanhang där barnen känner igen sig. Vi vill även ge dem redskap att hantera olika situationer och konflikter, så de får möjlighet att undersöka och utforska sin egen kamratkultur. 

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder med hjälp av böckerna och gemensamt undersöka hur vi i vår grupp på bästa sätt kan utvecklas och skapa gemensamma regler utifrån böckerna:

 • Dela med dig
 • Säg förlåt
 • Säg stopp
 • Prata om det
 • Sprid glädje
 • Vänta på din tur
 • Lyssna och kom överens
 • Samarbeta
 • Visa dina känslor
 • Lugna ner dig

 

Vad/ När/ Vem

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra. Genom arbetet med de 10 kompisböckerna vill vi ge barnen verktyg till att kunna lösa konflikter samt vara en god kamrat. Böckerna bygger på barnkonventionen vilket vi ser som en möjlighet till att göra barnen medvetna om barns rättigheter.

När: Levande projekt på förskolan/avdelningen, där vi tematiskt arbetar med en bok i taget för att undersöka och utforska varje bok tillsammans med barnen. Vi kommer att använda oss av våra grupptillfällen, både inne och ute för att vidare koppla barnens vardagliga aktiviteter till boken vi arbetar med. Vi använder oss av de planerade tillfällena lika väl som vi använder det spontana lärandet för att skapa ett kontinuerligt lärande för samtliga barn.

Vem: Pedagoger och barn

 

Hur/ metod:

Vi introducerar karaktärerna Kanin och Igelkott för barnen, då vi använder oss av de faktiska figurerna som får vara återkommande i de samlingar då vi läser böckerna. Vi arbetar med en bok i taget, vi läser, ser på film, vi sätter in rollspel och jobbar aktivt med bokens tema. Vi undersöker gemensamt med barnen hur vi på bästa sätt kan förstå böckernas budskap. Språkutvecklingen utvecklas med hjälp av våra lässtunder. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: