Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Värdegrund ht19/vt20

Skapad 2019-06-17 06:12 i Rävekärrs fsk Personal Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18, med fokusområdet Värdegrund.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Utbildningen och undervisningen i förskolan speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om
barnets rättigheter (Barnkonventionen). Vi vill erbjuda barnen möjligheter att utveckla sin förmåga till empati och
omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
Vi arbetar normkritiskt för att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter.
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och vi arbetar aktivt med att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. 

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.
Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger.
Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.


- Känslor och empati
- Omsorg
- Integritet
- Barns inflytande
- Kompisrelationer
- Samarbete
- Normkritik
- Demokratiska processer
- Lek och lärmiljöer
- Kulturell identitet 

Dokumentation

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: