Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Språk/Saltkråkan Ht-19,Vt-20

Skapad 2019-06-17 09:37 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Språk

Innehåll

VSyfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill erbjuda barnen möjlighet att utveckla förståelse och intresse för språk och kommunikation. Barnen skall ges möjlighet till språkutveckling. Utbildningen och undervisningen skall uppmuntra deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Barnen skall få möjlighet att utveckla ett nyanserar talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera med andra. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla ett intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Vi vill även skapa nyfikenhet hos barnen kring skriftspråk, flerspråkighet och TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation).

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten

För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga. 
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma. 
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar och sätter ord på det barnen gör eller säger. Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

 Samverkan med bokbuss och bibliotek

Vi besöker bokbussen 1 gång / månad. Vi lånar böcker till avdelningen.

Barnen är med och väljer böckerna. Vi tar hjälp av bibliotekarierna med det som vi önskar till t.ex temat . De kan ge oss tips och idéer.

 

Sång

 

-sjunga sånger som är kopplade till temat

-Använda oss av Cirkus Hoppa Lång

-qr-sångkort

-sångfiskar

 

Rim och ramsor

 

-veckans ramsa som är kopplat till vårt tema

-matramsor kopplade till temat

 

Skriftspråk

 

-omge oss av språk på vår avdelning. Barnen ska se bokstäver och tecken överallt Barnen får träna sig i att skriva sina namn

-vi kommer att använda oss av bokstavsstämplar

-vi använder oss också av bokstavsmagneter

 

Läsmiljö och läsande förebild

 

-böcker i samtliga rum

-skapa en sagomiljö på avdelningen med hjälp av tyger och dylikt

 

Flerspråkighet och TAKK

-dagschemat ska finnas tillgängligt

-knippa med bilder runt halsen

-använda TAKK

-lära oss olika begrepp kopplat till temat på de olika språk vi har på Saltkråkan Ta hjälp av vårdnadshavarna med detta.

-sjunga på de olika språk vi har på Salt

-Använda oss av Pino

 

Berätta

 

-använda oss av olika appar,till exempel Storytelling och Storydice

-sagopåsar med rekvisita

-vi använder oss av det vi lärt oss på Läslyftet

-bildpromenad

-flanosagor

 

Samtala om texter

 

-läsa samma bok i en vecka och därefter ha en djupare diskussion om det vi läst

-fasta aktiviteter med boksamtal

 

Högläsning

 

-vi delar in barnen i två mindre grupper Den ena innan lunch och den andra efter lunch

 

  

 

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: