Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tändstickan - Barn i dialog med omvärlden 2019/2020

Skapad 2019-06-17 11:45 i Tullbro förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Vårt projekt handlar om ljud. Vi utforskar tillsammans hur man skapar och lyssnar på olika ljud både inne och ute. Vi vill bli uppmärksamma på hur ljud påverkar oss på olika sätt.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar som vi tar med oss:

 • Vi behöver utveckla vår förmåga att aktivt använda och återkomma till dokumentationen tillsammans med barnen för att ge dem möjlighet att vidare utveckla sina och andras ideer med hjälp av dokumentationen.
 • Väcka barns skrivglädje och stimulera barnens förmåga att tolka och samtala kring bilder.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Barnen ska ges tid, rum och ro till att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. 

Vi vill att barnen skall få erfara hur vi på olika sätt kan skapa ljud och hur ljud påverkar oss människor på olika sätt. 

Vi vill möjliggöra för barnen att vara lärresurser för varandra och tillvarata barns olika sätt att tänka och förstå omvärlden.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

Genom utvecklingssamtal

Genom UNIKUM

Genom våra uppsatta dokumentationer på avdelningen.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön? Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

Vi vill iscensätta en miljö där barnen ges möjlighet att utforska ljud på olika sätt. Vi besöker vårt närområde och fångar upp ljud som intresserar barnen. Vi skapa egen musik genom vår sång, men även genom att spela med pinnar på tex stockar, stenar mm.Vi har skapat många olika ljudburkar tillsammans med barnen. Dessa tar barnen gärna med i sina lekar. Barnen her genom inspiration från ett barn i gruppen tillverkat "hörpratare" av toa rullar och köksrullar som man både kan lyssna och prata i. Vi har tagit in prasslande löv som barnen får utforska. Vi spelar in ljud med barnen som vi vill skapa en iMovie med. Vi iscensätter för olika ljudexperiment som lockar till upptäckter hos barnen. Detta erbjuder vi om och om igen, för att de skall få fördjupade kunskaper kring de olika resultaten som uppkommer och kunna inspireras av varandras upptäckter. För oss är det viktigt att barnen ges tid till sitt utforskande så att vi får ta del av olika sätt att tänka och förstå. 

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
 

Vi kommer dela barnen i mindre grupper för att för att alla barn skall få komma till tals, både bli lyssnade på och kunna lyssna på andra. Under den här perioden vill vi erbjuda barnen olika material och miljöer som kan väcka deras nyfikenhet. Det är det vi pedagoger observerar och dokumenterar för att veta vad som fascinerar. Vi vill även dela barnen i mindre grupper tex vid fruktstunden för att få fatt i undervisningen vi kan ge dem även i dessa situationer. 

Vi kommer utforska med hjälp av en ljudburk olika materials ljud. Vi kommer ta reda på genom intervjuer vad barnen tror att ljud kommer ifrån och hur ljud skapas. Detta kommer vi sedan skriva upp på en gemensam mindmap. Hur skapas ljud dokumenteras med film och bilder. 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Vi har delat upp barnen i grupper Helena yngsta + X Lenita 5 mellanbarn Christina 6 äldsta barnen. Barnen visar nyfikenhet på. Klättra rörelse, upp och ner, miniröris, måla staffli, rollek-kallas, djur i skogen, igelkott fåglar fåren, insekter, getingar, klipper, klistrar, buss sopbil, vattenpölar hoppa, hälla, ösa, ätran, regna vatten inne ute, plocka skräp, ljud skapa ljud. Grävmaskinens ljud, skateboards. Musik instrument. 

 

Vi ser att barnen är fascinerade av ljud på olika sätt. En del barn är känsliga och reagerar på ljud, fordonsljud väcker intresse, att skapa ljud intresserar, röra sig till ljud intresserar, lyssna till naturens ljud intresserar, musik i sig intresserar. 

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Detta betyder för oss: Att barnen får tid och möjlighet att utforska både tillsammans och på egenhand. Vi pedagoger samtalar med barnen, ställer frågor och sätter ord på deras upptäckter. Vi använder relevanta begrepp som berikar barnens ordförråd. 
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • Detta betyder för oss: Vi uppmärksammar och utforskar olika ljud som barnen upptäcker och är nyfikna på, i olika former och på olika sätt både inomhus och ute. Vi utforskar tillsammans hur vi kan skapa ljud på olika sätt. 
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
 • Detta betyder för oss: Att barnen ges möjlighet att skapa ljud och tillverka instrument. Vi vill ge barnen möjlighet att komma i relation med ljud och musik på olika sätt tex genom att måla till musik. Barnen ges möjligheter att fånga upp och dokumentera olika ljud som vi både kan lyssna till och diskutera. Vi vill projicera bilder och filmer från våra ljud upptäckter så att barnen får möjlighet att möta dem igen och komma i dialog med varandra. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: