Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-06-17 12:59 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Historia Bild
Pedagogisk planering för ämnet historia inom området "Medeltiden", HT19 - VT20. Samarbete med bilden Ht 19. Bildanalys och framställa

Innehåll

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • diskutera medeltiden som begrepp för en historisk period.
 • ge exempel på förändringar som skedde under medeltiden.
 • förklara hur de som styrde i samhället – regenterna och kyrkan – fått sin makt och hur de lyckades behålla den.
 • beskriva hur städer växer fram och handeln tar fart.
 • ge exempel på möten mellan olika länder och kulturer.
 • kunna beskriva vilka riken som fanns på 1200- och 1300-talet i Norden och deras utbredning, jämför gärna med idag.
 • få kunskap om några av Sveriges första regenter.
 • kunna resonera kring fridslagarnas och landslagarnas betydelse i Sveriges enande.
 • kunna förklara kyrkans roll när trälarna avskaffades.
 • beskriva hur Nordens länder börjar samarbeta politiskt i en union.
 • förklara varför bergsmän och bönder var missnöjda med unionen under Erik av Pommern.
 • redogöra för Stockholms blodbad och bakgrund till händelsen.
 • lära känna några mäktiga kvinnor under medeltiden.

 

 • Mål (bild):
 • Kunna förklara den historiska bilden, - vad ger den för uttryck? Vad innehåller bilden? Vilken funktion har bilden?
 • Kunna koppla bilden till dina egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. (norden)

Undervisning (bild): Gemensam genomgång av hur vi tittar på bilder. Skriva och använda ord som tillhör ämnet

 

Tidsramar:

 • Augusti - oktober 2019 samt februari - mars 2020 (med reservation för ändringar).

Undervisning:

 • Undervisning sker i grupp genom användning av både digitala och analoga läromedel.

Bedömning:

 • Eleverna visar sina kunskaper och förmågor kring innehållet genom deltagandet i gruppdiskussionerna och gruppövningarna samt genom individuella inlämningar (skriftliga och muntliga). Eleverna kan följa utvecklingen i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Bl
Medeltiden

Norden blir en del av Europa

Låg
Du har utvecklat låg förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några få dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Bra
Du har utvecklat bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Mycket bra
Du har utvecklat mycket bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring en del dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet.
Utmärkt
Du har utvecklat utmärkt förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring de flesta dimensionerna (namn, händelser osv) och kan betydelsen av de flesta begrepp som är kopplade till innehållet.
Medeltid
Medeltiden som begrepp för en historisk period. Exempel på förändringar som skedde under medeltiden.
Du känner till varför perioden kallas för medeltiden.
Du känner till varför perioden kallas för medeltiden och kan ange minst två källor till det vi vet idag. Du kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet och du kan resonera kring det på ett enkelt sätt.
Du känner till varför perioden kallas för medeltiden och kan ange minst två källor till det vi vet idag. Du kan betydelsen av flera begrepp kopplade till innehållet och du kan resonera kring det på ett utvecklat sätt.
Du känner till varför perioden kallas för medeltiden och kan ange minst två källor till det vi vet idag. Du kan betydelsen av flera begrepp kopplade till innehållet och du kan resonera kring det på ett välutvecklat sätt.
Regenterna och kyrkan
Hur de som styrde i samhället fått sin makt och hyr de lyckades behålla den.
Du känner till att Sverige fick en gemensam kung. Du känner till någon av de förändringar som skedde under perioden.
Du kan jämföra tiden innan Sverige hade en kung och tiden efter det. Du kan ge minst två exempel på förändringar som skedde efter att Sverige fick en gemensam kung. Du kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Du kan jämföra tiden innan Sverige hade en kung och tiden efter det. Du kan ge minst två exempel på förändringar som skedde efter att Sverige fick en gemensam kung. Du kan betydelsen av flera begrepp och kan resonera kring innehållet på ett utvecklat sätt.
Du kan jämföra tiden innan Sverige hade en kung och tiden efter det. Du kan ge minst två exempel på förändringar som skedde efter att Sverige fick en gemensam kung. Du kan betydelsen av flera begrepp och kan resonera kring innehållet på ett välutvecklat sätt.
Städer
Hur städer växer fram och exempel på möten mellan olika länder och kulturer
Du känner till några få av de städer som grundades under medeltiden.
Du kan namn för en del av de städer som grundades under medeltiden.
Du kan namn för några av de städer som grundades under medeltiden. Du kan redogöra för deras position på kartan.
Du kan namn för många av de städer som grundades under medeltiden. Du kan redogöra för deras position på kartan.
Hansan
Varför den grundades, fördelar och nackdelar med städer, uppfinningar under medeltiden.
Du känner till Hansan och kan redogöra varför den grundades på ett enkelt sätt.
Du känner till Hansan och kan redogöra utförligt varför den grundades.
Du känner till Hansan och kan redogöra utförligt varför den grundades och varför en del städer började växa fram under medeltiden. Du kan några av de uppfinningar som kom under medeltiden.
Du känner till Hansan och kan redogöra utförligt varför den grundades och varför en del städer började växa fram under medeltiden. Du kan några av de uppfinningar som kom under medeltiden. Du kan resonera kring fördelar och nackdelar med städer och kring uppfinningarnas betydelse för samhället.

Att leva på medeltiden

Låg
Du har utvecklat låg förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några få dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Bra
Du har utvecklat bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Mycket bra
Du har utvecklat mycket bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring en del dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet.
Utmärkt
Du har utvecklat utmärkt förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring de flesta dimensionerna (namn, händelser osv) och kan betydelsen av de flesta begrepp som är kopplade till innehållet.
Samhällsgrupper
Fyra olika samhällsgrupper (stånd), präster, adel, borgare och bönder.
Du känner till de fyra stånden i det medeltida samhället.
Du känner till de fyra stånden i det medeltida samhället och du kan beskriva kortfattat vilka skillnader som fanns mellan dem.
Du känner till de fyra stånden i det medeltida samhället och du kan beskriva utförligt vilka skillnader som fanns mellan dem.
Du känner till de fyra stånden i det medeltida samhället och du kan beskriva utförligt vilka skillnader som fanns mellan dem. Du kan resonera kring gruppernas funktion i samhället.
Adeln
Hur en adelsmans liv kunde vara jämför med en bondes.
Du känner till hur en adelsmans liv kunde vara.
Du kan redogöra kortfattat kring hur en adelsmans liv kunde vara och hur en riddare skulle uppföra sig.
Du kan redogöra utförligt kring hur en adelsmans liv kunde vara och hur en riddare skulle uppföra sig. Du kan betydelsen av en del av de begrepp som är kopplade till innehållet.
Du kan redogöra utförligt kring hur en adelsmans liv kunde vara och hur en riddare skulle uppföra sig. Du kan betydelsen av många av de begrepp som är kopplade till innehållet. Du kan använda begreppen i dina resonemang.
Kyrkan
Prästerna och livet runt kyrkan. Att leva i kloster. Helgon.
Du känner till vilket språk prästerna använde sig av under en gudstjänst.
Du vet vilket språk prästerna använde sig av under en gudstjänst. Du kan redogöra för den kunskap som munkar och nunnor spred under medeltiden.
Du vet vilket språk prästerna använde sig av under en gudstjänst. Du kan redogöra för den kunskap som munkar och nunnor spred under medeltiden. Du kan resonera kring vilken betydelse detta har haft för oss idag.
Du vet vilket språk prästerna använde sig av under en gudstjänst. Du kan redogöra för den kunskap som munkar och nunnor spred under medeltiden. Du kan resonera kring vilken betydelse detta har haft för oss idag. Du vet varför heliga Birgitta har blivit så omtalad.
Livsvillkor
Hur man levde som borgare och som bonde. Barns uppväxtvillkor. Pesten - digerdöden.
Du kan redogöra kort för några av de saker som var mest typiska för den medeltida staden. Du kan redogöra kort för vilka konsekvenser digerdöden hade.
Du kan redogöra för det som var typiskt för en medeltida stad och jämföra med det som är typiskt för en stad idag. Du kan redogöra för vilka konsekvenser digerdöden hade.
Du kan redogöra för det som var typiskt för en medeltida stad och jämföra med det som är typiskt för en stad idag. Du kan redogöra utförligt för vilka konsekvenser digerdöden hade. Du kan betydelsen av många begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra för det som var typiskt för en medeltida stad och jämföra med det som är typiskt för en stad idag. Du kan redogöra utförligt för vilka konsekvenser digerdöden hade. Du kan betydelsen av många begrepp kopplade till innehållet och kan använda det i dina resonemang.

Kampen om makten över det enade Sverige

Låg
Du har utvecklat låg förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några få dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Bra
Du har utvecklat bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Mycket bra
Du har utvecklat mycket bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring en del dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet.
Utmärkt
Du har utvecklat utmärkt förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring de flesta dimensionerna (namn, händelser osv) och kan betydelsen av de flesta begrepp som är kopplade till innehållet.
Makthavarna
Hur det gick till att utse en kung. Birger Jarl. Finland som en del av Sverige. Kung Magnus Ladulås. Lagbok. Trälarna blir fria.
Du känner till hur man kunde bli kung för riket under medeltiden. Du känner till vad en lagbok är. Du känner till när trälarna blev fria.
Du kan redogöra på ett enkelt sätt för hur man kunde bli kung för riket under medeltiden, fördelarna med en gemensam lagbok, när och varför trälarna blev fria. Du kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra utförligt för hur man kunde bli en kung. Du kan ge exempel på Birger Jarls fridslagar. Du kan redogöra för hur Finland blev en del av Sverige, för hur kung Magnus Ladulås fick sitt namn och för när och varför trälarna blev fria. Du kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra utförligt för hur man kunde bli en kung. Du kan ge exempel på Birger Jarls fridslagar. Du kan redogöra för hur Finland blev en del av Sverige, för hur kung Magnus Ladulås fick sitt namn och för när och varför trälarna blev fria. Du kan fundera på och förklara på vilket sätt en gemensam lagbok kan göra det enklare att hålla ihop ett land. Du kan dessutom beskriva kort de nordiska rikenas utbredning i början av 1200-talet. Du kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet och kan använda det i dina resonemang.

Nordens riken samarbetar

Låg
Du har utvecklat låg förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några få dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Bra
Du har utvecklat bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Mycket bra
Du har utvecklat mycket bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring en del dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet.
Utmärkt
Du har utvecklat utmärkt förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring de flesta dimensionerna (namn, händelser osv) och kan betydelsen av de flesta begrepp som är kopplade till innehållet.
Drottning Margareta
Du känner till drottning Margareta. Du kan redogöra kort hur hon tog makten över Danmark och Norge.
Du känner till drottning Margareta. Du kan redogöra kort hur hon tog makten över Danmark, Norge och Sverige.
Du känner till drottning Margareta. Du kan redogöra utförligt hur hon tog makten över Danmark, Norge och Sverige. Du kan förklara vad en fogde gör och vem han arbetar åt.
Du känner till drottning Margareta. Du kan redogöra utförligt hur hon tog makten över Danmark, Norge och Sverige. Du kan förklara vad en fogde gör och vem han arbetar åt. Du kan resonera kring betydelsen av att vara en mäktig kvinna under medeltiden.
Kalmarunionen
Du känner till Kalmarunionen.
Du kan redogöra för vilka länder som ingick i Kalmarunionen.
Du kan redogöra för vilka länder som ingick i Kalmarunionen. Du kan redogöra kring varför Engelbrekt Engelbrektsson motsatte sig unionen och startade ett uppror.
Du kan redogöra för vilka länder som ingick i Kalmarunionen. Du kan redogöra kring varför Engelbrekt Engelbrektsson motsatte sig unionen och startade ett uppror. Du kan resonera kring betydelsen av detta för Sverige.
Stockholms blodbad
Du känner till Stockholms blodbad.
Du vet när Stockholms blodbad ägde rum och varför. Du kan betydelsen av några ord och begrepp kopplade till innehållet.
Du vet när Stockholms blodbad ägde rum och varför. Du kan beskriva vad konflikten handlade om samt vilka personer och grupper som var i konflikt med varandra och varför. Du kan betydelsen av en del ord och begrepp kopplade till innehållet.
Du vet när Stockholms blodbad ägde rum och varför. Du kan beskriva vad konflikten handlade om samt vilka personer och grupper som var i konflikt med varandra och varför. Du kan resonera kring betydelsen av detta för Sverige.

Historisk bild

Låg
Du har utvecklat låg förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några få dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Bra
Du har utvecklat bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Mycket bra
Du har utvecklat mycket bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring en del dimensioner (namn, händelser osv) och kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet.
Utmärkt
Du har utvecklat utmärkt förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring de flesta dimensionerna (namn, händelser osv) och kan betydelsen av de flesta begrepp som är kopplade till innehållet.
Bildanalys
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: