Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för inskolningsperiod HT2019

Skapad 2019-06-17 15:27 i Henriksdal Dibber Sverige AB
Introduktionsperiod.
Förskola
En planering för höstens inskolningar och överflyttningar hösten 2019.

Innehåll

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Introduktion för nya vårdnadshavare och barn till kristallens verksamhet.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Är att skapa goda relationer med barnen och vårdnadshavarna och att dom ska känna sig trygga och välkomna. Meningen är att barnen och vårdnadshavarna ska få en god introduktion till förskolans utbildning.  

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Planeringen är att årdnadshavarna är med sina barn mellan 9.00-15.00 i tre dagar. Vi kommer att jobba dela upp gruppen i mindre grupper på förmiddagarna där två pedagoger går in med de barn och vårdnadshavare som introduceras tillsammans med några av de barn som tidigare gått på kristallen. Nya barn och vårdnadshavare kommer vara tillsammans i större grupp, vid lunch, vila, lek och mellanmål. Syftet är att de nya barnen får introduceras in i rutinerna samt avdelningens material och lekmiljö. Vi visar redan vid introduktionen hur vi undervisar i bland annat i rutiner etc. Att vi jobbar mycket med begreppet ansvar. Enligt Vygotskijis relations teori. Vi kommer att ha introduktionssamtal och uppföljningssamtal där vårdnadshavarnas delaktighet, frågor kan besvaras och få mer info. om vår verksamhet. I vårt förhållningssätt visar vi pedagoger tydligt vad vi förväntar oss av vårdnadshavarna och av barnen.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Reflektion kommer att ske i stora och i mindre innegrupper genom att ställa frågor till barnen.  I flera rutinsituationer och aktiviteter får barnen tillfälle att reflektera och samtala.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Stora fokuset kommer att vara de nya barnen från skattkistan och även för dom som kommer utifrån. 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla i arbetslaget ansvarar för att skapa goda relationer. Undervisar barnen i rutinerna och hur materialet på avdelningen kan användas och vår värdegrund.  

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   Se syftet. 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: