Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi, Enen vit Ht 19

Skapad 2019-06-17 16:32 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
Leken är ett av de viktigaste redskapen vi har i förskolan. Leken bidrar till många olika saker i vår verksamhet. Man får i leken öva på sociala samspel, kamratkulturer, turtagning, dela med sig, språk och föra resonemang. Leken är verksamhetens grund och med hjälp av Lek-Levi får barnen på Enen vit möjlighet att utveckla sina egna lekar i olika miljöer enskilt och tillsammans med kompisar.

Innehåll

BAKGRUND

Leken är ett av de viktigaste redskapen vi har i förskolan. Leken bidrar med mycket och man får genom den bland annat öva på socialt samspel, kamratkulturer, turtagning, fantasi, hur man delar med sig, språk och föra resonemang. Leken är verksamhetens grund och med hjälp av Lek-Levi får barnen möjlighet att utveckla sina egna lekar, både enskilt och tillsammans med andra i förskolans alla olika miljöer. 

MÅL

Varje barn ska få utveckla en förståelse för olika kamratkulturer och gruppkonstellationer. Leken är kärnan i vår undervisning som ska genomsyra vår verksamhet och bidra till barnens förståelse för andras och det egna värdet. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Lek-Levi får barnen möjligheter att kunna samarbeta och skapa lekar tillsammans med gemensamma regler.

Lek-Levi presenteras på samlingen.

Lek-Levi är med under pedagogledda lekar, både spontana och planerade. 

Lek-Levi låter barnen undersöka lekens lik- och olikheter.

Lek-Levi uppmuntrar barnen att interagera tillsammans med andra kompisar så väl som vuxna i lekande miljöer där de kan undersöka sin egen identitet, respektera andra och utmanas i konfliktlösning.

Lek-Levi bjuder in sina lärvänner i aktiviteter tillsammans med barnen.

Lek-Levi dyker upp vid behov både inomhus och utomhus eller/och under schemalagda dagar.

DOKUMENTATION

Arbetet med Lek-Levi dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering/filmning av aktivitet med hjälp av lärplatta. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid, reflektionstid och APK, för att utvärdera och diskutera olika utvecklingsområden. Vi utvärderar olika fokusområden över tid och enstaka aktiviteter eller lektillfällen både enskilt och i hela arbetslaget. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: