👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hackebackeskogen Rävekärrs förskola, Estetiska lärprocesser ht19/vt20

Skapad 2019-06-18 07:17 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Estetiska lärprocesser.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi arbeta medvetet med att erbjuda barnen lustfyllda aktiviteter som utvecklar barnens motorik, koordination och kroppsuppfattning. Vi vill ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. De ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker.

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.
Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger.
Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Fokusområdets underrubriker och de konkreta aktiviteterna kopplade till dessa

Form och konstruktion - Skapa med hjälp av olika material och metoder. 

Drama - Barnen kommer ges möjlighet att dramatisera temasagan med hjälp av rekvisita. Vi kommer också att dramatisera de olika karaktärerna genom rörelse och lek.

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.