Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten och decimaltal

Skapad 2019-06-18 14:19 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
De fyra räknesätten

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer framförallt att arbeta med begrepp och metoder i de fyra räknesätten under detta arbetsområde. Begreppen och metoderna i addition och subtraktion kommer vi att repetera och i multiplikation och division kommer vi att vidareutveckla och testa i svårare uträkningar. Talen kommer huvudsakligen att vara i decimalform. Vi kommer även att komma in på prioriteringsregeln och avrundning. Eleverna kommer under arbetsområdet att få hemläxa på multiplikationstabellerna för att befästa dem. När begrepp och metoder är befästa kommer vi att arbeta med att formulera och lösa matematiska problem. 

Undervisningens innehåll: Hur?

Arbetsmetoderna kommer att variera mellan enskilt arbete och arbete i par med bl.a. skrivtavlor, mattebok, problemlösning, Ipad och kahoot-quiz. Vi kommer att få fram en bild av elevernas förkunskaperna vid första lektionstillfället för att se vilken nivå de ligger på med hjälp av skrivtavlor. Utifrån resultatet går vi vidare och utvecklar metoderna. Eleverna kommer att få chansen att visa vad de kan på en diagnos och utifrån feedback på den arbeta vidare och befästa/utveckla sina kunskaper. 

I slutet av arbetsområdet kommer eleverna arbeta mer med problemlösning med fokus på att förklara och föra matematiska resonemang. 

 

Centrala begrepp

Addition, subtraktion, division och multiplikation

Prioriteringsregeln, multiplikation och division går före addition och subtraktion

Summa, skillnad, kvot och produkt

Täljare och nämnare

Problemlösningsstrategier

Decimaltal - tiondelar och hundradelar

Decimaltecken

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt, men uppsamlande bedömning/avstämning sker i:

 • Skriftlig diagnos där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.
 • Redovisning av problemlösningsuppgifter
 • Skriftligt prov i slutet av terminen. 

Utvärdering

Utvärdering sker muntligt i par och klassvis i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: