Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5A

Skapad 2019-06-19 10:47 i Kungsgårdsskolan Säter
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
Den här terminen kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna med tal i bråkform, bland annat omvandla och förkorta. Vi kommer att träna vinklar och cirkelns olika delar. Vi kommer att arbeta med geometriska figurer och då kommer vi träna på längdenheterna samt arbeta med omkrets och area. Vi kommer att lösa problem av olika slag.

Innehåll

Såhär kommer vi att arbeta.

 Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Varje lektion kommer att ha ett beting där det kommer finnas ett gemensamt mål för hur långt du ska komma. Du kommer även ges möjlighet att repetera eller fördjupa dina kunskaper. 

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under denna perioden. När perioden är över skall du kunna:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • ekvationer och olikheter
 • multiplikationstabellerna
 • räkna division
 • tal i bråkform, multiplicera bråk, dividera bråk och förkorta bråk
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egna problem
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt
 • mätning
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • vinklar

Bedömning

Vi bedömer med hjälp av diagnoser efter varje arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Åk 5 Favorit matematik 5A

Du uppnår inte målet
Du har inte visat att du har förmågan ännu
Nivå 1
Du har visat viss förmåga
Nivå 2
Du har visat god förmåga
Nivå 3
Du har visat mycket god förmåga
Lösa problem med strategier & metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du behöver bli säkrare på att välja och använda metoder som passar för att lösa problemen.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att beskriva hur man kan lösa matteproblem och din förmåga att diskuterar om resultaten är rimliga samt kunna ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan på ett ganska bra sätt beskriva hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga och hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt beskriva hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga och du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt beskriva hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga och du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver utveckla dina kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dem i situationer som du känner till väl.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematiska utrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp och kunna diskuterar hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Välja och använda matematiska metoder
.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring samt din förmåga att välja och använda metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Redogöra för och samtala om tillvägagånsätt
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar. Du behöver även utveckla din förmåga att använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Föra och följa matematiska resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du behöver kunna motivera dina förklaringar och ställa frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: