Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Lillberget avd.6 2019/20

Skapad 2019-06-20 09:42 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Arbetsplan för avd.6 2019/20

Innehåll

 

2. Mål och riktlinjer

 

Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande.

 

Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå, att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.

 

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag.

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

 

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

 1. öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 2.  

 3. förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

 

 

 1. förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livs­frågor i vardagen,

 

 

 

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

 

 

 1. ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

   

 

Riktlinjer

 

Förskollärare ska ansvara för att

 

 1. barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

 2.  

 3. tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

 

 

 

 1. aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

 

 

 

 1.  

 2. utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

 

Arbetslaget ska

 

 1. visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet,

 2.  

 3. samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

 

 

 

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

 

 

 

 1. stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

 2.  

 3. uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

 

 

 1. uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

 

 

 

 1. samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande män­niska och samhällsmedlem.

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 

Barnen tar egna initiativ till att hjälpa varandra, och förstår när de har sårat någon och vill gottgöra det de har gjort.

 

Barnen tar ansvar för förskolans material/miljö både inomhus och utomhus. De flesta städar efter sig, kliver inte på materialet eller kastar iväg det och skräpar inte ner.

 

 

 

 

 

Arbetsprocess: Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 

 

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.

 

Vi samtalar med barnen om hur man är en bra kompis, med hjälp av barnlitteratur och kompislekar/övningar.

 

Vi samtalar kring våra gemensamma regler både inomhus och ute på gården.

 

Vi utformar förskolemiljön och förhållningsregler kring materialet tillsammans med barnen.

 

Vi samtalar och arbetar aktivt kring miljön genom källsortering, barnlitteratur och grundkunskaper kring djur och natur. 

 

Plockar skräp på gården tillsammans med barnen med jämna mellanrum.

 

Anordnar olika aktiviteter ute på gården som tex disco, hinderbana, målning och lekar.

 

 

 

Ansvarig/ansvariga: Emelie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

 1. sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 2.  

 3. självständighet och tillit till sin egen förmåga,

   

  nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

   

 4. förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 5.  

 6. förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

   

  fantasi och föreställningsförmåga,

   

 7. motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 8.  

 9. förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

   

 

 1. förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 2.  

 3. intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

 

 

 1.  

 2. ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 3.  

 4. intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

   

  sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

   

 5. både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet till­hör en nationell minoritet,

 6.  

 7. både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

   

  svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

   

 8. förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 9.  

 10. förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

 

 

 1. förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 

 

 1. förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

 

 

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

 1. förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 2.  

 3. förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

   

  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

   

 4. förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

  Riktlinjer

  Förskollärare ska ansvara för att varje barn

 

 1. upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

 2.  

 3. får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

 

 

 

 1.  

 2. får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

 3.  

 4. erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

 

 

 

 1. utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

 

 

 

 1. får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

   

  utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och

 2.  

 3. får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

   

  Arbetslaget ska

 

 1. verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

 2.  

 3. inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

   

  ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

   

 4. uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

 5.  

 6. utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

   

 7. skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, doku­mentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

 

 

 

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

 

 

 

 1. skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

   

  Prioriterade mål:

   

  Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

   

  Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

   

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

   

  Barnen har fått möjlighet att prova på flera former av digitalisering i inlärningssyfte, flera av barnen kan självständigt använda digitala verktyg i vardagen.

   

  Barnen har utökat sitt ordförråd och förmåga att uttrycka sig.

  De återberättar händelser på ett begripligt sätt.

  Barnen har en verbal kommunikation med varandra.

   

  Arbetsprocess: Hur ska vi gå tillväga för att nå målet/målen?

   

  Vi fortsätter att använda oss av digitala verktyg i framförallt intressegrupperna, tex låter barnen filma varandra och redigera filmer, göra egna qr-koder, använda bebot och mikroskoppucken.

  Använda oss av appar som utvecklar språket och matematik.

  Låta barnen repetera övningarna så att kunskaperna blir väl förankrade.

  Vi använder oss även av barnens egna kunskaper så de kan lära av varandra.

   

  Vara goda lyssnare och invänta barnen i samtal.

  Inte förenkla språket utan förklara vad svåra ord betyder.

  Prata mycket om vardagliga händelser på förskolan och i närmiljön.

  Använda språkappar.

  Fortsätta med flanosagor på samlingen, där vi introducerar en saga som barnen sedan får återberätta och sätta bilder till.

  Samtala kring böcker och filmer.

  Ansöka om sagodrama hos Kulturskolan.

   

  Ansvariga: Ashti (digitalisering) Bea (Språket)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

  Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

   

  Mål

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

 1. intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 2.  

 3. förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 

 

 

 1. förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

   

  Riktlinjer

  Förskollärare ska ansvara för att varje barn

 

 1. får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

   

  Arbetslaget ska

 

 1. främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

 2.  

 3. respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

 

 

 

 1. främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

 2.  

 3. säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

 

 

 

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

 

 

 

 Prioriterade mål:

 

 

 

 

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 

 

 

Arbetsprocess: Hur ska vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 

 

 

 

Ansvariga:

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

  2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

  För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

  Riktlinjer

  Förskollärare ska ansvara för att

 

 1. utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och

 2.  

 3. vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

   

  Arbetslaget ska

 

 1. ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,

 2.  

 3. vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

 4. föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

 5.  

 6. hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

   

  2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

  Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

  Riktlinjer

  Förskollärare ska ansvara för att

 

 1. i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, ut­byta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och

 2.  

 3. vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

   

  Arbetslaget ska

 

 1. i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.

   

  Prioriterade mål:

   

   

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

   

   

  Arbetsprocess: Hur ska vi gå tillväga för att nå målet/målen?

   

   

  Ansvariga:

   

   

  2.6 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

  Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att för­bättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

  För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika mål­områdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

  Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksam­hetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analy­serna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara del­aktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

  Riktlinjer

  Förskollärare ska ansvara för att

 

 1. varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumente­ras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

 2.  

 3. dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen,

 

 

 

kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,

 

 

 

 1. resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och

 2.  

 3. analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.

   

  Arbetslaget ska

 

 1. kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveck­ling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

 2.  

 3. följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,

   

 

 1. följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och

 2.  

 3. analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveck­ling och lärande.

  2.7 FÖRSKOLLÄRARES ANSVAR I UNDERVISNINGEN

  Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att

 

 1. omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,

 2.  

 3. planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig,

 

 

 

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

 

 

 

 1. utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

   

  2.8 REKTORNS ANSVAR

  Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid förskoleenheten har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

 

 1. planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,

 2.  

 3. genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barn­skötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet,

 

 

 

 1. inkludera arbetet med jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet,

 2. förskolans arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling genomförs och dokumenteras fortlöpande,

 3.  

 4. förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen,

 

 

 

varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan,

 

 

 

 1. förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande,

 2.  

 3. en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg,

 

 

 

 1. utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver,

   

 

 1. utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,

 2.  

 3. samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande,

 

 

 

 1. samverkan kommer till stånd med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,

 

 

 

 1. utveckla formerna för samarbete mellan förskolan och vårdnadshavare och informera dem om förskolans mål och sätt att arbeta, och

 

 

 

 1. förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.

 

 

 

 1.  

   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: