Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Modersmål engelska åk 4-5 ht 2020

Skapad 2019-06-21 09:35 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Denna LPP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola F – 9 Modersmål
Vi kommer att utöka ordförrådet, grammatiska kunskaper och kompetent användning av språket i alla sammanhäng, samtidigt som vi fördjupa oss i engelsk/amerikansk litteratur och samhälle.

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån. Se nedan.

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs. Se nedan.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna ...

* läsa ungdomslitteratur och enkla åldersanpassade fakta texter och visa förståelse för det du har läst genom muntliga diskussioner samt skriftliga uppgifter.

* skriva berättelser och faktatexter för olika ändamål som följer en given struktur. Skrivarbete ska följer grammatiska och stavreglarna till en viss del.

* göra en muntlig presentation som har en tydlig inledning och avslutning.

*diskutera traditioner, kultur och skolform i engelsktalande länder. Du ska även jämföra dessa med förhållande i Sverige.

* Översätta enkla texter från svenska till engelska med inövade ordförråd. Du ska göra enkla jämförelser mellan de två språken

 

Arbetsformer och materiel

Arbetsförmer:
-läsning av ungdomslitteratur och faktatexter
-skrivning av olika texter med givna struktur
-muntliga discussion och sammanfattningar i gruppen, muntliga presentation
-Översättning från svenska till engelska
-Faktasökning på internet

 

Temarbete: rymden, personliga detaljer, människor, ställe, traditioner och särskilda händelser från engelsktalande länder ( Guy Fawkes, Christmas osv)

Materiel:

-litterära verk: Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl, förenklade texter till ex Hamlet, William Tell, A Midsummer Night's Dream osv

- Folk Tales Fairy Tales, Tall Tales, Myths and Legends

 

-kort text om till ex Harry Potter, The Titanic, Star Wars, Loch Ness, British Candy, Liverpool, The Great White Shark osv
-arbetsblad om prepositioner, stavning, tempus, idiom, ordförråd osv
-texter med medföljande aktiviteter från arbetsboken English with Games and Activities (ELI)
-intervju och internet hemsidor om skolgång i andra länder
-diverse aktiviteter från Talking English, Reading English

- film :Charlie and the Chocolate Factory, myter med arbetsblad, filmer om vardagslivet i engelsktalande länder (UK, USA, Australien)
  språkspel, sånger

Grammatik: Plurals, Adjectives and positions, Verb form conjugations, Present continuous, Prepositions,

                    Could and Would, present perfect, irregular forms.

 

 

 

 

Engelskt Ordförråd: House, Family, Body, Colours, Food and drink, Clothes, Animals, Nature, At school, Jobs, Town,

                                 Transport, Weather and seasons, Actions. Comparatives, Imperatives, Present simple, Prepositions,

                                  Mer avancerade: First Aid, How much?, Garden, Cars, Trains, Flying, Hotels, Music,Films and Plays,

                                  TV, Technology, Sport 2, Daily Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Bedömning enligt matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Bedömningsmatris

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse.
Du läser åldersanpassade faktatexter och ungdomslitteratur med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Du läser åldersanpassade faktatexter och ungdomslitteratur med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.
Du resonera enkelt utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap. (Lus 16)
Du resonera utvecklat utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap. (Lus 17)
Du för välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap men även sådant som står mellan raderna. (Lus 18a).

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du har utvecklat strategier för att skriva vissa typer av enkla texter och följer till en viss nivå deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation.
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god språklig variation. Du har strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Du använder med viss säkerhet grundläggande regler. Du stavar till en viss del vanligt förekommande ord rätt. Du upptäcker enkla likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler. Du stavar större del av vanligt förekommande ord rätt. Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Du använder med god säkerhet grundläggande regler. Du stavar vanligt förekommande ord rätt.
Du översätter enkla meningar mellan engelska och svenska. Du förstår enkla likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du översätter korta texter mellan engelska och svenska med inövade ordförråd och resonerar kring likheter och skillnader du själv upptäcker mellan språken.
Du översätter längre texter med relativt korrekthet. Du för välutvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Tala och Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt. Du berättar om vardagliga händelser med viss tydlighet.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du berättar om vardagliga händelser med relativt god tydlighet.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl. Du berättar om vardagliga händelser med god tydlighet.
Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd.
Du har ett större ord- och begreppsförråd.
Du har ett effektivt ord- och begreppsförråd.
Du utför enkla muntliga presentationer som följer en given struktur till en viss del
Du utför muntliga presentationer relativt väl. Strukturen är given och har inledning och sammanfattning.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du använder dig av ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du använder sig av enkla synonymer och motsatser.
Du känner till ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för att leta upp mer avancerade synonymer och motsatser.

Kultur och Samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har kunskap om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför dessa med svenska seder, bruk och traditioner. Du kan grundläggande geografiska fakta om områden där modersmålet talas.
Du har kunskap om skolgång och kulturella uttrycksformer inom bildkonst, musik och arkitektur i områden där modersmålet talas och jämför med skolgång i Sverige.
Du har kunskap om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålets talas och kan göra jämförelser med liknade frågor i Sverige. Du känner till några historiska händelser från områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: