👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Stora Björn, Språk ht19/vt20

Skapad 2019-06-24 16:43 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Språk

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill erbjuda barnen möjlighet att utveckla förståelse och intresse för språk och kommunikation. Barnen skall ges möjlighet till språkutveckling. Utbildningen och undervisningen skall uppmuntra deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Barnen skall få möjlighet att utveckla ett nyanserar talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera med andra. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla ett intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Vi vill även skapa nyfikenhet hos barnen kring skriftspråk, flerspråkighet och TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation).

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken. Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger.
Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

Fokusområdets underrubriker och de konkreta aktiviteterna kopplade till dessa

Högläsning

 • Inplanerade dagliga lässtunder.
 • Polyglutt.
 • Kapitelbok.

Samtala om texter

 • Boksamtal.

Berätta

 • Berättartärningar.
 • Skapa teckningssagor.
 • Sagopåsar.
 • Bildpromenad.

Flerspråkighet och TAKK

 • Hunden och benet.
 • Sånger med tecken.
 • Bildstöd.

Läsmiljö och läsande förebild

 • Böcker i alla rum.
 • Inbjudande läsmiljö.

Skriftspråk

 • Synliggöra alfabetet.
 • Uppgiftsstenciler.
 • Skriva namn på alster.

Rim och ramsor

 • Matramsor.
 • Veckans ramsa.
 • Rim-memory.

Sång

 • QR-sångkort.
 • Sångfiskar.
 • Sångpåse.
 • Musikskivor.

Samverkan med bokbuss och bibliotek

 • Barnen är delaktiga.
 • Fråga personal om tips.
 • Boksamling efter bokbuss.

 

Dokumentation.

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.