Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutinsituationer på Blåsippan

Skapad 2019-06-25 07:51 i Förskolan Eken Östhammar
Rutinsituationer på förskolan.
Förskola
På förskolan förekommer dagligen ett antal situationer/aktiviteter som vi kallar för ”rutinsituationer”. För att pedagogerna ska ha en samsyn kring bemötandet och barnens lärande i de olika situationerna har vi valt att göra en pedagogisk planering.

Innehåll

Syfte:

I läroplanen står det att: 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden."
Lpfö 18 sid.7

Avdelningens mål:

 • Barns lärande i alla situationer.
 • Avdelningens pedagoger ska ha en samsyn hur vi bemöter barnen och utmanar dem i deras lärande.

Aktivitet/metod:

Rutinsituationer under en dag på förskolan:

 • Lämning/hämtning

Pedagog möter upp i hallen. Samtalar med barn och föräldrar och stämmer av hur de mår och hur morgonen varit och utgår från det i sitt samtal med barnen. När barnen ska gå hem för dagen samtalar vi med föräldrarna om hur dagen varit, vad vi gjort och upplevt så föräldrarna har möjlighet att ställa frågor till barnen och stödja dem i sitt berättande.

( I och med covid-19 möter pedagogerna nu upp föräldrar och barn i groventren/lilla hallen och VH påminner barnen att de skatvätta händerna.)

 • På/avklädning

Vi vill ge barnen tid att klä på sig själva. Vi uppmuntrar barnen att titta ut på vädret, öppna dörren och känna på temperaturen och fundera själva vilka kläder som behövs. Vi samtalar och benämner medvetet under på- och avklädning vad som ska göras och i vilken ordning. Vi använder oss också av bildschema då vi ser att det hjälper barnen att veta i vilken ordning kläderna ska på. Vi uppmuntrar också barnen till att hjälpa varandra. 

 • Hygien

Regelbundet går vi på toaletten. Varje toalett har ett bildschema som visar turordningen och där barnen får lära sig att spola och att tvätta händerna efteråt. Vid blöjbyten samtalar vi med barnet om vad vi ska göra. Handtvätt efter varje utevistelse och före och efter måltid. Vi pratar regelbundet med barnen om varför man ska tvätta händerna samt nysa och hosta i armvecket.

(under covid-19 är vi ännu mer noga med att barnen använder tvål och tvättar händerna i 30 sekunder)

 • Måltider

Vi delar upp barnen i mindre grupper och sitter i olika rum vid måltiderna för att få en lugn stund. Vi samtalar mycket vid måltiderna. Återkopplar till saker vi gjort under dagen, lyfter tankar och funderingar, utmanar barnens tankar, låter barnen testa så mycket som möjligt själva t ex att hälla mjölk, lägga på och dela maten, breda smör på smörgåsen osv. Vi vill att barnen ska våga göra själva. Spiller man så gör det ingenting.

(under covid-19 så lägger pedagogerna upp maten och har kvar maten på matvagnen)

 • Utevistelse

Vi leker ute varje dag, ofta både på förmiddagen och eftermiddagen. Vi blandar lek på gården med utflykter. Vi vuxna är nära barnen och kan på så sätt få kunskap om vad barnen leker och kan medvetet utmana dem i leken. Vi är tillåtande och lyssnar på barnens önskemål och förbereder dem inför t ex utflykter eller vad som ska hända under den aktuella dagen.

(under covid-19 är vi ute hela dagen, vi är endast inne under frukost, samling och lunch)

 • Samling

Vi har samling varje dag innan lunch. Då samlas alla avdelningens barn och vuxna och det är en värdefull stund då alla är samlade. Samlingens innehåll varierar från dag till dag men återkommande är att vi pratar om vilken veckodag det är (flyttar pilen på veckoschemat och väljer ny matvärd varje tisdag) och räknar barnen. Vi sjunger, samtalar och ibland återkopplar vi till förmiddagens aktiviteter med bildspel. I anslutning till barnens födelsedag har vi en födelsedagssamling (se separat pedagogisk planering)

 • Vila

Vi vilar varje dag efter lunch. En del barn ligger på madrass och vilar/sover till lugn musik och övriga läser bok. Ibland väljer vi vuxna bok efter tema eller aktivitet men ofta får barnen välja eller önska av de böcker vi lånat på biblioteket eller från Polyglutt på lärplattan. Vi stannar upp under läsningen för att klargöra olika ords betydelse eller om barnen vill inflika något i berättelsen. Under sovvilan är vi lyhörda för hur barnen vill ha det. Om de vill ha en vuxen intill, om de vill smekas på ryggen eller om de vill ligga själva.

(under covid-19 är läsvilan ute och barnen ligger på madrasser och lyssnar på en saga/ljudbok.) 

 • Lek

Leken är central på förskolan och sker både inne och ute i planerade situationer och spontant av barnen. Vi vuxna är lyhörda för vad barnen leker och kan delta efter möjlighet och behov. Här kan vi utmana barnens tankar och ge fler infallsvinklar som tar leken vidare och ger möjlighet till ökat lärande. Antingen direkt i leken eller senare under dagen (återkoppling).

(under covid-19 har det varit mycket fri lek ute)

När? Var? Hur? Varför?

Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. Dessa olika fokusområden (socialt/emotionellt, språk, matematik och miljö/naturkunskap/teknik) finns med oss över hela dagen och så även i våra rutinsituationer. 

Resultat - hur blev det?

Under våren med den rådande Covid-19 pandemin har vi fått tänka till och skapat nya rutiner på förskolan. Med vårt grundläggande förhållningssätt så tycker vi att det har fungerat bra. Vårt gemensamma arbetssätt gällande att vara nära barnen och vara lyhörda för deras lek och deras behov så tycker vi att det trots allt fungerar bra att utmana dem och se lärandet i alla situationer. Att vi spenderat så mycket tid utomhus hela våren har visserligen gjort det svårare att fånga barnen för olika aktiviteter som vi planerat och krävt mer medvetenhet och kreativitet hos oss pedagoger att bemöta och utmana i det som sker här och nu men vi har haft väldigt friska barn denna vår. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Personalen använder reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen för denna punkt för att kunna föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: