Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Global hållbarhet

Skapad 2019-07-01 10:18 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling de närmaste åren. I agendan finns det 17 globala mål, som i sin tur har en rad delmål. De globala målen innefattar de tre dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. För att de globala målen ska bli verklighet måste alla i samhället vara med. Vi på Olympia förskolor har valt att fokusera på av de globala målen där vi anser att vår verksamhet/ utbildning har störst möjlighet att bidra: Mål 2 Ingen hunger- Utrota alla former av felnäring, tillgång till säker och näringsrik mat, minska matsvinnet, lär dig laga mat, hållbar närodlad mat. Mål 3 Hälsa och välbefinnande- Utbilda i vikten av att ta hand om sig själv genom en hälsosam livsstil, balanserad kost och regelbunden motion. Mål 4 God utbildning för alla- Uppmärksamma vikten av att alla barn stannar i skolan från förskola till gymnasiet, det är väsentligt för deras utveckling och framtid. Och att barnen får ta del av sin egen kunskapsprogression. Mål 5 Jämställdhet- Lika möjligheter för män och kvinnor genomhela livet i alla situationer. Mål 10 Minskad ojämlikhet- Främja social, ekonomisk och politisk inkludering. Genom utbildningen förebygga fördomar och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Mål 11 Hållbara städer och samhällen- Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall. Mål 12 Hållbar konsumtion- Halvera matsvinnet i världen. Minska mängden avfall genom öka kunskapen om hållbar livsstil i harmoni med naturen. Utbildning och handling för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna- Börja källsortera hemma eller i skola. Utbilda om klimatförändringarna så de kan lära sig mer om hur vi kan bekämpa dem. Det här är avgörande för att alla ska kunna leva hållbart i framtiden. Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen- Se till att förskolan är inkluderande. Uppmuntra och utbilda i att hantera sin demokratiska rätt.

Innehåll

Kriterier:

FN:s 17 Globala mål för Olympia förskolor

P/S. Varje barn och familj möter en pedagog som tar emot barnet både psykiskt och fysiskt av en känd person genomsyrat av trygghet vid både lämning och hämtning. Barnet får hjälp in i lek, samvaro eller till önskad lärmiljö av pedagog varje dag.

I.Barnet visar trygghet genom att våga uttrycka önskan, funderingar och tar med lätthet sociala nyfikna kontakter med barn och pedagoger.

P/S. Genom förebyggande hälsoarbete ger vi barnen möjlighet att skapa en rutin för rörelse när vi promenerar till utflyktsmålen. Vid nyttjande av buss åker vi kollektivt. Vi samtalar om energilösningar på den transport vi färdas med i utbildningssyfte.

I. Barnen har en vilja av att röra sig naturligt till fots i närområdet. Har genom dialog en förståelse för viken av att åka kollektiv eller ta sig fram på annat klimatsmart sätt

P/S. Vi arbetar medvetenhet kring allas lika värde.  Inget barn ska behöva uppleva eller utsättas för våld och diskriminering, varken från jämnåriga eller från vuxna. Vi arbetar med barns trygghet och inflytande och skapar en demokratisk grundsyn under hela barnets utbildning.

I. Barnet ska förstå att det varken får utsättas eller använda sig av våld. Samt förstå enkel demokrati. Barnet hanterar enklare konflikthantering verbalt eller med tecken och accepterar resultatet i en demokratisk process.

Visar på förståelse och acceptans för varandras olikheter genom ord och handling.

P/S. All barn har rätt till en god utbildning i förskolan som strävar efter ett livslångt lärande.  Då kunskap är grunden för välstånd, hälsa, utveckling och jämlikhet. Vi har ett öppet avlyssnande klimat och låter barnen vara med och påverka utbildningen genom dialog och intresse för barnets nyfikenhet och sätt att lära. Vi arbetar kontinuerligt med att bekräfta barnets lärprocesser för hen.

I. Möjlighet att påverka sin utbildning.

Vara medveten om sin lärprocess. Hur, när, vad jag lär mig.

P/S. Genom att erbjuda en klimatsmart hälsoriktig mat har vi dialog med barnen om matens ursprung och kring viken av att ha en god syn på mängdhanteringen av maten. Samt kostens påverkan för en god hälsa.

Vi är medvetna om en god näringsrik kosthållning och förmedlar den på ett naturligt, okritiskt sätt i dialog med barnen.

Då vi hanterar kosten gör vi det tillsammans med barnen för att låta de få en naturlighet till kost och ev enklare matlagning.

 

I.Barnen har utvecklat en god självständighet kring att ta upp sin mat samt äta den.

Barnen har god kännedom om hur mycket mat som läggs upp på tallriken och förstår vikten av att undvika att kasta mat, minska matsvinnet.

Barnen har god kännedom om matens olika kategorier.

P/S. Vi upplever att det finns en allt för stor lättja och oförsiktighet för materialet vi möter i vår vardag. Vi arbetar med en god grundverksamhet och har dialog kring produkters funktion och material samt hur vi kan nyttja produkterna för bästa hållbarhet och dess betydelse för miljön. I vår grundverksamhet ingår det att utbilda barnen i att hantera förskolans olika miljöer på ett aktsamt och lärorikt sätt.

I.Barnen har skapat en förståelse för lek och skapande material och har en högre aktsamhet för produkterna vid lek och skapande. Samt förståelsen på varför de är det.

Barnen rör sig självständigt mellan lärmiljöerna på förskolan och har god kännedom om vad miljöerna erbjuder och hur materialet där ska hanteras.

Barnen utstrålar trygghet, nyfikenhet och ett gott samspel i lärmiljöerna

P/S. Vi har som mål att vara så klimatsmarta som möjligt och har goda rutiner för att källsortera tillsammans med barnen och dialog om hur och varför vi källsorterar. Vår utbildning ger barnen en inblick i vad som händer med soporna efter tömning, för att skapa en grundlig förståelse för processen källsotering

I.Barnen har god kännedom om hur vi källsorterar på förskolan.

Barnen har god kännedom om vart soporna tar vägen och vad som händer med soporna därefter  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: