Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2019-07-01 18:41 i Mörarps skola Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet svenska.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Innehåll

Att använda det svenska språket i skrift och tal.

Vad är det som gör en text intressant eller spännande?

Hur skriver man korrekt svenska? 

Hur gör man en bra personbeskrivning? Hur skriver man ett brev? Hur skriver man en recension? Hur gör man för att öka spänningen i en text? Vad är en cliffhanger? Vad är en punktlista för något? Hur gör man en tankekarta och vad ska det vara bra för?

Det är frågor som vi ska ta upp under kursen i svenska.

Vi ska undersöka hur olika typer av texter är uppbyggda och sen skriva själva. Vi kommer att arbeta med personbeskrivning, miljöbeskrivning, instruerande text, essäer och dialog. Vi kommer titta på vad som är utmärkande för argumenterande texter och sen skriva egna argumenterande texter.

Vi ska arbeta med dramaövningar, se filmer och skriva recensioner.

Du ska få skriva en egen bok: Den magiska dörren - Du kommer att få instruktioner till varje kapitel och sen skriver du själv. Till den här boken kommer du också att få teckna/måla illustrationer - bokens framsida och en bild till varje kapitel.

Utöver det kommer vi att arbeta med olika temata och du kommer att få välja, söka efter och sammanställa information om något som intresserar dig och sen göra en presentation av detta material.

Vi ska också diskutera vad källkritik är och varför detta är så viktigt.

Mål

Läsa och skriva

 • Du ska kunna skriva olika texter (t ex berättelser, beskrivande texter, argumenterande texter, recensioner med mera) med ett begripligt och varierande innehåll. Du ska kunna göra styckeindelning, kunna stava vanligt förekommande ord och använda skiljetecknen.
 • Du ska kunna läsa/lyssna på för åldern anpassad skönlitteratur och återberätta innehållet. Du ska kunna söka fakta i läroböcker och via internet och göra kortfattade sammanställningar.

Tala och lyssna

 • Du ska kunna redovisa arbeten inför klassen samt kunna lyssna på kamraternas redovisningar. Du ska också kunna säga din mening och lyssna på och respektera det dina kamrater säger.

Informationssökning och källkritik

 • Du ska kunna söka, välja och sammanställa information från olika källor och förstå informationens användbarhet.

Så här ska vi arbeta

 • Litteraturläsning/lyssning
 • Samtal om och reflektion över lästa böcker och filmer
 • Språkövningar (stavning och grammatik)
 • Skrivande av olika texter
 • Läsförståelse
 • Ordkunskap
 • Muntlig framställning
 • Källkritik

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina förmågor att:

 • Prata, skriva och uttrycka dig så att alla förstår
 • Diskutera, argumentera och framföra åsikter i skriftlig och muntlig form
 • Läsa, förstå och analysera
 • Hantera instruktioner
 • Använda skrivregler och språklig struktur: hantera språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser samt sambandsord.
 • Skriva och bearbeta dina texter
 • Finna berättarstrategier
 • Ta egna initiativ i ditt skrivande och när du skapar illustrationer.
 • Söka information och värdera den
 • Förbereda och genomföra redovisningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
SVENSKA Lgr11

Du har otillräckliga kunskaper i att...
Du har godtagbara kunskaper i att...
Du har mer än godtagbara kunskaper i att..
kommunicera
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal.
Du har svårigheter att beskriva och berätta om t.ex. kända ämnen, fritidsintressen Du behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Du uttrycker dig oftast klart och tydligt i din berättande beskrivning Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Du uttrycker dig tydligt med ett varierat språk. Du utvecklar ditt resonemang och dina beskrivningar genom att motivera/förklara dina åsikter och idéer. Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
läsa och förstå
Tolka och förstå text. Analysera innehåll i texter av olika slag.
Du har svårigheter att läsa och förstå huvudinnehållet i en enkel text.
Du läser och förstår innehållet i enklare texter inom kända och okända områden.
Du läser och förstår innehållet i olika typer av texter, anpassade efter ålder.
samtala
Tolka och förstå samtal. Föra en dialog med andra
Du har svårigheter i att samtala på ett enkelt sätt om välbekanta områden/situationer.
Du deltar i samtal kring välkända ämnen. Du behärskar att ställa och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Du deltar i samtal av olika slag, både kring välkända och för dig okända ämnen. Du tar en aktiv roll i samtalet genom att ställa och besvara frågor, samt ställa följdfrågor eller nya frågor för att föra samtalet vidare
samtala kring text
Du har svårigheter att återberätta innehållet i en text du läst.
Du återberättar relativt självständigt huvudinnehållet och visar på förståelse för hur händelser i en läst text hänger samman.
Du återberättar självständigt huvudinnehållet och textens viktiga delar. Du "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) i olika texter. Du gör jämförelser mellan olika texter och drar egna slutsatser utifrån olika texter.
uttrycka dig i skrift
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
Du behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Du utvecklar innehållet i ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
hantera språkregler
Använda skiljetecken, stavning och meningsbyggnad på rätt sätt.
Du har svårigheter att använda skiljetecken eller att stava på ett korrekt sätt när du skriver.
Du behärskar enklare språkregler och bearbetar texten utifrån givna instruktioner.
Du bearbetar texten självständigt utifrån instruktioner och/eller respons.
söka information
Söka och använda källor/information. Tolka, kritiskt granska samt värdera olika källor och budskap
Du behöver ofta hjälp med att välja en lämplig källa (t ex text, bok, tidning, intervju, internet, tv, radio). Du använder källan/informationen utan att fundera över om den är lämplig för uppgiften.
Du söker oftast information på egen hand. Du funderar över om den valda källan/informationen är lämplig för uppgiften.
Du söker och väljer källor/information på egen hand och återberättar informationen på ett tydligt sätt. Du kan förklara varför du valt just dessa källor/denna information. Du upptäcker på egen hand om källan/informationen är lämplig att använda för uppgiften. Du jämföra olika källor/information med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: