Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MaB/Ny fsk läsår 2019/2020 NORMER OCH VÄRDEN

Skapad 2019-07-02 13:16 i Nyvångs förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman och Nyvångs förskolors utbildning arbetar vi med NORMER OCH VÄRDEN som grund för att medvetet påverka och stimulera barnen att förstå och införliva vårt samhällets gemensamma värderingar.

Innehåll

OBS! Ta bort kursiverad stödtext, när ni är klara - före publicering/tilldelning!

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Normer och värden

  • Vi kommer att arbeta med respektfullt bemötande, allas lika värde och att allas tankar/idéer är lika värdefulla
  • Skapa varmt, öppet och välkomnande klimat på Mandelblomman/Nyvång
  • Vi vill synliggöra att olika kulturer finns på förskolan och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald och rikedom
  • Barnen ska ges förutsättningar för att mötas, leka och lära tillsammans
  • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och bli en naturlig del i det dagliga arbetet där barnen får känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

 

Titta i läroplanen, formulera ert fokusområde inom NORMER OCH VÄRDEN. Koppla läroplansmål som passar för ert prioriterade område. Läroplansområden väljer ni längst ner på sidan.

 

Syfte: Varför ska ni arbeta med ovanstående mål?

 

.

 

Var befinner vi oss idag? 

Gör en nulägesanalys utifrån utvärderingar där vi är idag. Hur arbetar ni med ovanstående mål idag?

 

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen (lärmiljö, materialval, projekt-aktiviteter)- i stora drag! Vilka är era övergripande strategier för att nå uppsatta mål? (Ex. förändra lärmiljöer, material, litteratur, barnkonventionen mm).  Här lyfter ni in de ev. metoder ni har i ert arbete i barngruppen för att nå målen. Gå inte in på finplanering! 

 

 

 

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

Se på målkriterierna och syftet, hur kan ni se att utveckling sker/tecken på att målet är uppnått? Beskriv hur barnens förändrade kunnande kan se ut inom utvecklingsområdet (punkt 1). Tänk exempelvis: "Hur ska vi se ett förändrat kunnande inom "öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar"? - Hur ska vi se att den undervisning vi gett gjort skillnad för barnen?"

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

Vilka metoder använder vi för att få syn på de förväntade effekterna/det förändrade kunnandet i punkt 3? Hur sker ert uppföljningsarbete?

 

 

 

 

 

 Tilldela den färdiga pedagogiska planeringen till er avdelning. Koppla den aktivt varje gång när ni upptäcker effekter av era planerade aktiviteter, som ni skrivit in i den pedagogiska planeringen (i blogg/lärlogg). Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp på Unikum. Här kan ni skapa ett blogginlägg som fungerar som en analys för ert arbete. Nedan finns instruktionsfilmer som guidar er.

Skapa och tilldela pedagogisk planering

Hur kopplar du ett blogginlägg till pedagogisk planering

Hur skapar du en personalgrupp (till administratören)

Reflektion i en personalgrupp

 

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

 

"Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande." (Lpfö18, s.12)

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktiskt vardaglig handling i olika sammanhang." (Lpfö18, s.12)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: