Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Grodan och hans vänner(Lönneberga)

Skapad 2019-07-29 12:05 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
Ett temaarbete utifrån sagorna om Grodan. Språk, värdegrund, identitetsutveckling, skapande och naturkunskap i fokus.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

För att fortsätta och vidareutveckla vår verksamhet med sagoteman och värdegrundsarbete vill vi i år arbeta med sagorna om Grodan och hans vänner. Temat kommer också att kompletteras  av senvårens  påbörjade planeringar ”lugn och ro” och ”naturen”.

Vi tror utifrån tidigare erfarenhet att det är roliga böcker med igenkänningsfaktorer för barnen. 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Genom att arbeta sagoinriktat med Grodan och hans vänner får vi in mycket av språkinlärning, matematik, värdegrund, olikheter-likheter, vänskap, naturkunskap, samt skapande aktiviteter. Vi vill även stimulera barnens fantasi och föreställningsförmåga och arbeta med olika digitala verktyg tillsammans med barnen. 

Pedagogerna vill stärka barnens identitet och att de får lära sig att känna igen olika känslor och på så vis hantera dem, dels för sin egen utveckling men även i samvaro med andra och få goda kompisrelationer.

Vi vill främja barnens lustfyllda lärande och utgå ifrån barnens intressen och behov. Vi pedagoger gör en grovplanering och strukturerar temaarbetet och genom ett lyhört förhållningssätt vill vi fånga upp barnens tankar och idéer.  Detta är en förutsättning för att komma vidare ur ett barnperspektiv.

Vi kommer att försöka använda oss av boken i så många olika situationer vi kan och försöka koppla vardagliga situationer till situationer i boken. 

Vi kommer att dokumentera genom barnens skapande och upplevelser (foton) i verksamheten och på Unikum i avdelningens och barnens lärloggar.

Vi märker att barnen utvecklas när de:

 • Samspelar och hjälper varandra.
 • Tar hänsyn till varandra.
 • Lyssnar och väntar på sin tur.
 • Visar intresse och nyfikenhet för språk och kommunikation.
 • Leker och inspireras av sagan.

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Läsa böcker och titta på filmer om Grodan. Ex. på böcker att läsa tillsammans. ”Kompisböcker” (Grodan får en ny vän, Grodan och främlingen) ”Känsloböcker” (Grodan har tråkigt, är glad, är rädd, är arg, är otålig, är ledsen, är tyst, är sjuk och Grodan och kärleken.) Grodan firar jul.

Vi kommer att ha temainspirerade födelsedagskort. Selfiegrodor när man har fyllt år.

Skapa djuren ur sagan. 

Samtala om vad som händer i böckerna. Hur känns det? Har du varit med om...? Hur kan de lösa det? 

• Vi är olika men lika bra. Vi är olika, ser olika ut och låter olika. Vi tycker om att göra olika saker. T.ex. i sagorna är Grodan mer barnslig och naiv, grisen är flitig och omhändertagande, haren är mer intellektuell än de andra och kommer med kloka råd, ankan är vänlig men sensationslysten. 

• Tillsammans kan vi hjälpa varann med sådant vi inte kan och lära av varandra.

• Använda oss av bildmaterial och tecken som stöd.

• Använda dockor och drama för att konkretisera sagan.

• Besöka skogen och den närliggande miljön, kanske kan vi hitta någon riktig groda.

• Leka med vatten (grodans miljö) och andra naturmaterial.

• Adventskalender med Grodan som får längre och längre skägg. 

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

Det har varit ett roligt tema att arbeta med. Vi har gjort alla delar, men hade tänkt fortsätta under vårterminen.

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Det blir troligen ingen fortsättning på temat eftersom gruppen splittras och vår avdelning stängs på förskolan.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: