Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA1 20 veckor

Skapad 2019-08-01 08:31 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
SVA 1 är en 100-poängskurs som du läser på 20 veckor. Du tränar dig på att läsa, skriva och tala om journalistiska och skönlitterära texter. Vi tränar svenska språkets struktur i olika grammatiska former. Du kommer att öva skriva olika typer av texter, samt skriva ett arbete där du jämför något i ditt modersmål med motsvarande i svenska språket. Sist gör vi de nationella proven; muntligt, läsförståelse och skriftligt. Vi kommer använda oss av: Åkerberg, T och Norefalk, C (2016). Svenska som andraspråk.NA Förlag.

Innehåll

 

Svenska som andraspråk 1, 20 veckor

 Centralt innehåll:

 1. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. 

 2. Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framförallt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. 

 3. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. 

 4. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie-  och arbetsliv.

 5. Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.

 6. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk. 

 7. Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål. 

 8. Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.

 

Litteratur: Åkerberg, T och Norefalk, C (2016) Svenska som andraspråk.NA Förlag.

 

All sidhänvisning i planeringen gäller läroboken Svenska som andraspråk.

Användbara länkar:

”Så lär du dig språk bäst” 20160402, Lisa Svensson

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-lar-du-dig-sprak-bast

 

Så läser och sammanfattar du texter

https://urskola.se/Produkter/207048-Orka-plugga-Sammanfattning

 

 Artikel

https://www.expressen.se/kvallsposten/farah-19-larde-sig-svenska-i-rekordfart/

 

 Novell – filmatiserad Skenäktenskap av Göran Thunström

https://www.youtube.com/watch?v=4bq0Kf3oZEU

 

Planeringen är preliminär och kan ändras. 

Vecka

Tidsåtgång (preliminär)

Planering

Inlämning Unikum

32-33

2 veckor

Kapitel 1

s. 1-27 Studieteknik, lässtrategier – film

Ord och grammatikkunskap s. 24-25

Självbiografi

 34-35

2 veckor

Kapitel 2

Språklig variation s. 30-47

Filmreflektion s. 48-49

Snäckorna av Karin Boye (se Unikum – lärlogg) – läslogg (kopplar vi till nästa tema s. 44-45)

Ord och grammatik s. 46-47

 

Filmreflektion

 

Snäckorna - läslogg

 

Kort prov s. 34-38

 36-38

3 veckor

Kapitel 3

Läsförståelse – hur benämner vi varandra i texter, diskutera olika genrer. S. 52-64, diskutera och bearbeta tillsammans.

 

Noveller: S. 65-91 (s. 100) (läs alla, välj en för analys)

 

Grupparbete/diskussion:

Instruktion, inbjudan (muntligt framförande)

 

Ord och grammatik s. 102-106

Novellanalys (s. 100)

 

Muntligt framförande

 39-41

3 veckor

Kapitel 4

Utbildning och arbetsliv

Språkets betydelse för arbete och studier s. 114-129, Läs och diskutera texter

S. 130-133 CV + personligt brev

 

Referat och rapport s. 135- 141

 

Insändare s. 144 + 178

 

Recension à ta stöd av tidigare läslogg s. 146-147 (Snäckorna)

 

Grammatik och ord s. 148-149

CV + personligt brev

 

Referat

 

Insändare

 

Recension

 42-45

4 veckor

Kapitel 5

Det svenska samhället s. 156-168. Diskutera krönika, reportage – läs tillsammans – analysera i grupp

 

Etik och källkritik s. 172-180 samt www.ur.se

 

”Att döda ett barn” s. 190 – diskutera och besvara frågor.

 

Diskutera i grupp ”Nyhetsartikeluppgift” s. 194

 

Diskutera dikter s. 196-197

 

Grammatik och öva ord s. 198-199

Debattinlägg s. 181 (ta även hjälp av s. 178)

 

Att döda ett barn – besvara frågor

 46-47

2 veckor

 

Språk – grammatik

Repetera

ordklasser:

Substantiv

Pronomen

Adjektiv

Verb

Adverb

Prepositioner

Verbpartiklar

Konjunktioner

Subjunktioner

Interjektioner

Artiklar

Infinitivmärket

Räkneord

Particip

Fraser

Satsdelar

Satser och meningar

 

Jämför ditt modersmål med svenskan

 

Läsförståelseövningar

 

Läxor: läsförståelse och grammatikövningar

 48-51

4 veckor

Förberedelse inför och genomförande av de Nationella Proven 2019/20

 

Muntligt 2v

Läsförståelse 1v

Skrivuppgift 1v

Argumenterande text (debattinlägg)

 

Muntligt framförande

 

Läsförståelse

 

Skrivuppgift

Uppgifter

 • Läsförståelseövning

 • Självbiografi

 • Läslogg - Snäckorna av Karin Boye

 • Språklig variation

 • Novellanalys

 • Debattinlägg - Näthat

 • "Att döda ett barn" av Stig Dagerman

 • Nationella prov v. 49, 50 och 51

Matriser

Sva
Språklig variation SvA 1 Provresultat

Språklig variation

Icke godkänd
E
C
A
Innehåll
Du behöver komplettera ditt prov.
Du tar upp det viktigaste och svarar på frågorna. Någon fråga kan vara bristfälligt besvarad.
Du svarar utförligt på nästan alla frågor.
Du svarar utförligt på alla frågor.

Sva
Novellanalys

Novellanalys SvA 1

Ej godkänd
E
D
C
B
A
Innehåll
Texten är i huvudsak fokuserad på ämnet.
Texten är tydlig och fokuserad på ämnet.
Texten är tydlig, nyanserad och fokuserad på ämnet.
Källhantering
Källhänvisningar förekommer inte. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar.
Källhänvisningar finns, men är inte helt fullständiga. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar.
Källhänvisningar finns och är fullständiga. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig t.ex. genom referensbindning eller enkla sambandssignaler. Texten är till viss del anpassad efter överenskommet omfång.
Texten är sammanhängande, begriplig och välstrukturerad t.ex. med korrekt styckesindelning, inledning och avslutning och varierade sammanhangssingnaler. Texten är anpassad efter överenskommet omfång. Texten är till viss del anpassad efter överenskommet omfång.
Texten är sammanhängande, begriplig, detaljrik och välstrukturerad t.ex. med korrekt styckesindelning, inledning och avslutning och varierade sammanhangssingnaler. Texten är anpassad efter överenskommet omfång.
Språk
Texten hindras inte av språket annat än i undantagsfall. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer och mottagaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning.
Texten hindras inte av språket. Innehållet framgår tydligt. När ordförrådet inte räcker till visar eleven prov på någon strategi för att uttrycka sig på ett annat sätt.
Språket i texten är varierat och fungerar väl. Innehållet är lätt för mottagaren att ta till sig. När ordförrådet inte räcker till visar eleven prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på ett annat sätt.
Mallar
Eleven följer i huvudsak instruktionen och tillhörande mall.
Eleven följer instruktionen och tillhörande mall
Helhetsintryck
Texten fungerar efter viss bearbetning i sitt tänkta sammanhang.
Texten fungerar i sitt tänkta sammanhang.
Texten fungerar väl i sitt tänkta sammanhang.

Sva
SVA1 NP-muntligt

NP Individen och gruppen

Når ej målen
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning av muntlig presentation.
Anförandet är begripligt och informativt Anförandet är till viss del anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare och utgör därmed ett acceptabelt bidrag till gruppens temabearbetning.
Anförandet är genomarbetat och utgör därmed ett gott bidrag till gruppens temabearbetning.
Anförandet är skickligt uppbyggt och framfört. Anförandet ät till stor del anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare och utgör därmed ett utmärkt bidrag till gruppens temabearbetning.

Sva
SVA1 NP-Läsförståelse

Individen och gruppen

Når ej målen
E
D
C
B
A
Poäng
0-20
22-32
34-36
38-44
46-48
50-54

Sva
SVA1 NP-Skriv

Individen och gruppen

Når ej målen
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning av skrivuppgift
Textens innehåll är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är begripligt. Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande debattinlägg/inlägg på en webbplats.
Textens innehåll är anpassat efter syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är delvis anpassat till texttypen. Texten är självbärande, t.ex. genom ett mottagaranpassat innehåll. Den fungerar som ett debattinlägg/inlägg på en webbplats.
Textens innehåll är väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är delvis anpassat till texttypen och läsaren. Texten fungerar väl som ett debattinlägg/inlägg på en webbplats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: