Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA 2 20 veckor

Skapad 2019-08-01 08:45 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
SVA 2 är en 100-poängskurs som du läser 20 veckor. Vi använder läroboken Svenska som andra språk 2 & 3 av Åkerberg-Norefalk (NA-förlag), några ex finns att låna på Norrtälje Bibliotek. För att bli godkänd på kursen måste du ha blivit godkänd på språkprovet, romanuppgiften, muntliga framställningen och debattartikeln. Uppgifterna i planeringen kommer att anpassas efter hur stor gruppen är. Lycka till!

Innehåll

 

Svenska som andraspråk 2, 20 veckor

 

Centralt innehåll

 

 

 

 1. Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
 2. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
 3. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
 4. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie-  och arbetsliv.
 5. Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
 6. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
 7. Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.

 

 

 Studieteknik och källkritik (titta på filmer)

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-lar-du-dig-sprak-bast

https://www.expressen.se/kvallsposten/farah-19-larde-sig-svenska-i-rekordfart/

https://skolvarlden.se/artiklar/begavning-mindre-viktigt-toppresultat

https://urskola.se/Produkter/207048-Orka-plugga-Sammanfattning

 

Essä

http://läxhjälp.nu/guider/svensktexter/skriva-essa/

 

Debattartikel

http://läxhjälp.nu/guider/svensktexter/skriva-debattartikel/

 

Hänvisning av sidor är till läromedlet:

 

Åkerberg, T och Norefalk, C (2015). Svenska som andraspråk 2 & 3. NA Förlag

 

 

 

 

 

Vecka

Tidsåtgång

Planering

Inlämning unikum

32-33

2-3 veckor

Genomgång av kursen, litteratur och unikum

 

Kapitel 1

Andraspråksinlärning:

S. 8-11, 18-19, 28-31 diskutera frågor

S.32-34 Intervju + uppgift

Diskutera genren självbiografi och biografi.

 

Öva ord och grammatik s. 36-37

Intervju + uppgift

inlämning v. 34

 34-36

3 veckor

Kapitel 2

Språklig variation

S. 42-46 läs och diskutera (språkjämförelse och språksläktskap)

S. 68-75 läs och diskutera (språksituationen i Sverige)

 

Språksociologi s. 76, 80, (+texter 83-86), Sexolekt s. 87 kronolekt, etnolekt, sexolekt s. 88 (+texter 89-92)

 

Språklig identitet s. 97

Skriftligt prov v. 36

 37-41

5 veckor

Kapitel 3

Essä/debattartikel – likhet och skillnad (se länkar)

Grupparbete – epoker – muntligt och skriftligt.

ROMANANALYS S. 254-256

 

v1.

Diskutera skönlitteratur (jämför sakprosa) s. 104-105 + frågor s. 106.

https://youtu.be/qEx_nKamJ7I

 

Klassen delas in i grupper och arbetar med Antiken s. 104-130

 

Läxa: läs text till nästa vecka - lärare informerar.

 

v.2

Grupper presenterar och diskutera Antiken

 

Klassen delas in i grupper och arbetar med Medeltiden

 

Vi läser ”Tredje dagens andra novell” tillsammans s. 149-152. (Tittar på analysmodellen s. 254) Förberedelse inför romananalys.

 

 Läxa: läs text till nästa vecka - lärare informerar

 

v. 3

Grupper presenterar och diskuterar medeltiden.

 

1. Renässansen s. 153

2. William Shakespeare s. 159

3. Barocken och franskklassicismen s. 163

4. Upplysningen s. 170

5. Sverige under 1700-talet s. 177

 

Genomgång av Essäuppgift (Unikum)

 

Öva grammatik + ord s. 263-265

 

Läxa: läs text till nästa vecka - lärare informerar

v. 4 och 5

Grupper presenterar och diskuterar sitt område

Gemensam genomgång:

Romantiken s. 186-192

Berättarperspektiv s. 193

Realismen s. 201

Modernisman 210

August Strindberg s. 215 + ”Röda rummet” s. 216

 

Selma Lagerlöf – realism eller modernism? S. 224

Inre monolog s. 229

Isbergstekniken s. 234

Karin Boye

Arbetarlitteraturen

Postmodernismen 1945-

 

Essä – planering finns på unikum

 

Grupparbete/diskussioner - epoker

 

Välj roman att läsa (meddela lärare vilken roman du valt).

 42-43

2 veckor

Kapitel 4

Retoriken då och nu s. 270

Ethos, Logos, Patos s. 275-287 (kontext)

 

Källkritik s. 307-310 + övning

 

Grammatik + ord s. 312-313

 

 44-47

4 veckor

Kapitel 5

Sakprosa s. 318-355

 

Läs och diskutera s. 322-324 sakprosa eller skönlitteratur?

 

Skrivprocessen

Diskutera Tematisk, Kontrastiv och Emfatisk disposition.

 

VIKTIGT (övas med lektions- och hemuppgifter)

Plagiera s. 330

Referatmarkörer

Källhänvisningar

Styckesindelning

Språket – skiva och tala

 

Diskutera olika Sakprosa-texter s. 344 + 347

 

Debattartikel s. 348-355 Läsa och diskutera + genomgång av

Debattartikel s. 355

 

Öva insändare och krönika

 

 48-51

3-4 veckor

Kapitel 6

Tala och få andra att lyssna

Läs och diskutera s. 374-376

 

Muntligt framförande i och inför en grupp s. 377 + uppgifter 378 (diskutera) och 380 (gör övning)

 

Arbetsgång – muntligt framförande s. 381-

 

Analysera ett tal s. 406 + tillhörande tal/text vi valt (argumenterande och utredande tal - jämför).

 

Öva på att tala s. 411 (+ övningar)

Håll ett muntligt framförande argumenterande eller utredande s. 413

Koppla gärna till skrivna texter i kapitel 5 samt din debattartikel.

Romananalys

Muntligt framförande

 

 

 

Uppgifter

 • Debattartikel

 • Intervju + uppgift

 • Prov kapitel 2

 • Essä

 • Romananalys

Matriser

Sva
Prov kapitel 2

Prov kapitel 2 "Svenska som andraspråk 2-3"

Ej godkänt
E
D
C
B
A
Prov
Du behöver komplettera ditt prov.
Du tar upp det viktigaste och svarar på frågorna. Någon fråga kan vara bristfälligt besvarad.
Du svarar utförligt på nästan alla frågor.
Du svarar utförligt på alla frågor.

Sva
Essä SvA 2

Utredande text

Uppnår ej målen
E
D
C
B
A
Innehåll och genre
Du ska kunna understödja dina åsikter med fakta och exempel. Du ska kunna skriva utredande text med referenser till andra källor.
Du ska kunna understödja dina åsikter med fakta, exempel och förklaringar. Du ska kunna skriva utredande text med referenser till andra källor.
Du ska kunna understödja dina åsikter med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar. I din utredande text ska du lyfta fram välgrundade slutsatser. Du ska kunna skriva utredande text med referenser till andra källor.
Disposition
Din utredande text ska vara väldisponerad.
Din utredande text ska vara väldisponerad.
Språk och stil
Du ska till viss del kunna anpassa ditt språk efter syfte ämne och mottagare. Ditt ordförråd, ditt uttal och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation.
Du ska till viss del kunna anpassa ditt språk efter syfte ämne och mottagare. Ditt ordförråd, ditt uttal och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation.
Du ska till stor del kunna anpassa ditt språk efter syfte ämne och mottagare. Ditt ordförråd, ditt uttal och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation.

Sva
Debattartikel SvA 2

Argumenterande och utredande text

F
E
D
C
B
A
Disposition
Behöver bearbetas, uppnår ej målen.
Din utredande/argumenterande text är väldisponerad.
Din utredande/argumenterande text är mycket väldisponerad.
Språk och stil
Behöver bearbetas, uppnår ej målen.
Du ska till viss del kunna anpassa ditt språk efter syfte, ämne och mottagare. Ditt ordförråd och din grammatiska behärskning får i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation.
Du ska till viss del kunna anpassa ditt språk efter syfte, ämne och mottagare. Ditt ordförråd och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation.
Du ska till stor del kunna anpassa ditt språk efter syfte, ämne, situation och mottagare. Ditt ordförråd och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation.
Innehåll och genre
Behöver kompletteras, uppnår ej målen.
Du ska kunna understödja dina åsikter med fakta och exempel. Du ska kunna skriva utredande/argumenterande text med referenser till andra källor.
Du ska kunna understödja dina åsikter med fakta, exempel och förklaringar. Du ska kunna skriva utredande/argumenterande text med referenser till andra källor.
Du ska kunna understödja dina åsikter med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar. Du ska kunna skriva utredande/argumenterande text med referenser till andra källor. I din utredande/argumenterande text ska du lyfta fram välgrundade slutsatser.

Sva
Romananalys skriftligt SVA 2

Romananalys - skriftlig

F
E
D
C
B
A
Innehåll och genre
Du ska med enkla omdömen kunna värdera och kritiskt granska innehållet. Du ska översiktligt kunna redogöra för det innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter.
Du ska med enkla omdömen kunna värdera och kritiskt granska innehållet och se underförstådda idéer. Du ska utförligt kunna redogöra för det innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter.
Du ska med nyanserade omdömen kunna värdera och kritiskt granska innehållet och se underförstådda idéer. Du ska utförligt kunna redogöra för det innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter.
Disposition
Din text är väldisponerad.
Din text är mycket väldisponerad.
Språk och stil
Du ska till viss del kunna anpassa ditt språk efter syfte, ämne och mottagare. Ditt ordförråd och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation.
Du ska till stor del kunna anpassa ditt språk efter syfte, ämne och mottagare. Ditt ordförråd och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation.
Du ska kunna anpassa ditt språk efter syfte, ämne, situation och mottagare. Ditt ordförråd och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din skriftliga kommunikation

Sva
Muntlig presentation av roman + författare SVA 2

Muntlig presentation

F
E
D
C
B
A
Innehåll och genre
Du ska kunna hålla muntlig presentation i och inför en grupp. I diskussionen ska du kunna bemöta andras argument. I presentationen ska du understödja dina åsikter med fakta och exempel.
Du ska kunna hålla muntlig presentation i och inför en grupp. I diskussionen ska du kunna bemöta andras argument med relevanta motargument. I presentationen ska du understödja dina åsikter med fakta, exempel och förklaringar. Ditt innehåll ska vara anpassat till åhörarna.
Du ska kunna hålla muntlig presentation i och inför en grupp. I diskussionen ska du kunna bemöta andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument. I presentationen ska du understödja dina åsikter med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar. Ditt innehåll ska vara anpassat till åhörarna.
Disposition
Ditt framförande ska vara väldisponerat. Ditt budskap ska framgå tydligt.
Ditt framförande ska vara väldisponerat. Ditt budskap ska framgå tydligt.
Ditt framförande ska vara väldisponerat. Ditt budskap ska framgå tydligt.
Språk och stil
Du ska till viss del kunna anpassa ditt språk efter ämne, syfte och mottagare. Ditt ordförråd, ditt uttal och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din muntliga kommunikation.
Du ska till stor del kunna anpassa ditt språk efter ämne, syfte och mottagare. Ditt ordförråd, ditt uttal och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din muntliga kommunikation.
Du ska kunna anpassa ditt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Du ska kunna använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser. Ditt ordförråd, ditt uttal och din grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa din muntliga kommunikation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: