Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 2 SV/SVA HT19 ÅK 6 - Återberättande text

Skapad 2019-08-01 11:34 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Moment 2 Återberättande text Vecka 36-40 (ca) ÅK 6

Innehåll

Återberättande text

Förutom att arbeta med läsförståelse kommer vi att fördjupa oss i texttypen återberättande text. Det är också den delen som vår lärobok Zick Zack börjar med. Eftersom vi kommer att arbeta parallellt med föregående moment är veckorna nedan ungefärliga, tanken är att arbetet med de individuella texterna i slutet av detta moment beräknas ta olika tid för er elever och jag kommer att anpassa material utefter att alla ska få den tid de behöver. Detta blir den text som ni får ert allra första betyg på enligt den betygsskala som vi arbetar efter i åk 6.

 

V.36

Information och övningar om betygssystemet, tanken är att ni ska förstå hur betygen sätts.

Arbete i Zick Zack, återberättande text.

Övningsblad om sambandsord, verb samt tempus (dessa ska sedan användas i den egna texten).

v. 37

Lästtest

Ordförståelse i Zick Zack och övningar kring detta.

Arbete med texten i Zick Zack.

v.38

Vad finns det för olika texter som är återberättande? Vad är en biografi? 

Vi ska skriva en biografi, vi börjar göra efterforskningar om en känd person.

Tankekarta över vad texten ska handa om samt förberedelser för skrivning av egen text.

v.39 

Vi skriver på våra biografier. 

Övningar kopplade till texttypen återberättande.

Grammatik i en återberättande text.

v.40

Texten bearbetas.

Kamratrespons, hur ger jag min klasskompis kritik/feedback för att hjälpa?

Omarbetning av text samt inlämning. 

Övningar/källkritik/ordförståelse 

Efter inlämning bedöms texten utefter matrisen i denna planering. 

 

Högläsning av den bok som presenterades i början av terminen sker kontinuerligt varje vecka. 

 

Vi kommer att skriva den egna texten i Word i våra Ipads. 

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

Har ännu inte nått nivå E
E
C
A
SYFTE
Använder återberättandet för att återge händelser av olika slag. Försöker anpassa texten till syftet
.Förstår att återberättande text kan användas för att återge och beskriva händelser. Förstår att dagböcker, biografier, nyhetsartiklar m.m. kan vara återberättande texter. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att återberättande text kan skrivas för många syften och för olika målgrupper. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp
INNEHÅLL
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd".
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och utvecklar innehållet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utan att tappa den ”röda tråden.
STRUKTUR
Har en i huvudsak fungerande struktur. Redogör för tid, plats, deltagare och händelser.
Har en väl fungerande struktur. Ger en kortfattad men fullständig orientering vad gäller tid, plats och deltagare, följt av kronologiskt återgivna händelser.
Har en väl fungerande struktur. Organiserar efter strukturen hos en återberättande text och börjar med en orientering för att skapa intresse följt av viktiga händelser och en avslutning.
-inledning
Ger en kortfattad orientering om vem, var och när.
Ger en orientering om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Ger all relevant bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten.
-händelser
Återger händelserna kronlogiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar viktiga händelser så att läsaren får en tydlig bild. Tolkar händelser med liknelser och metaforer och inkluderar personliga reflektioner och kommentarer.
-avslutning
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Skriver en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder några av de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder korrekt de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
-tidsord
Använder ett begränsat urval av tidsord/ sambandsord för tid.
Har en större variation av tidsord/sambandsord för tid.
Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid.
-tempus
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder tempus korrekt.
Använder tempus korrekt och effektivt.
-pronomen
Börjar använda pronomen.
Använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt.
Använder namn och pronomen korrekt och på ett medvetet sätt, för att underlätta för läsaren.
-direkt och indirekt tal
Återger direkt tal och/eller indirekt tal.
Återger direkt tal och indirekt tal med rätt interpunktion.
Återger direkt tal och indirekt tal med rätt interpunktion och på ett effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: