👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2019-08-01 11:52 i Sunnersta Naturförskola LiCa förskolor
Förskola
Vi arbetar utifrån material och metoder från Barnkonventionen, om barns rättigheter. Sverige har i uppgift att se till att alla barn och vuxna får kännedom om barnens rättigheter. Vi på Sunnersta Naturförskola har som mål att förverkliga Barnkonventionen i vår dagliga verksamhet.

Innehåll

Mål och syfte

Vi på Sunnersta Naturförskola kommer under hösten 2019 att arbeta med Barnkonventionen och de fyra grundprinciperna 2, 3, 6 och 12, i och med att dessa blir lagstadgade fr.o.m. 1 januari 2020. Dessa artiklar kommer att vara grunden för vårat dagliga arbeta på förskolan men de kommer att synliggöras för barnen i gruppaktiviteter, på utflykter i samlingar, i både inne- och utelek, vid matsituationer, vid toalettbesök etc.

 • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 
 • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
 • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utveckling.
 • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Vårt mål och syfte är att vi vill att alla barn får en förståelse för vilka rättigheter de har samt vad en rättighet är. Även att det faktiskt finns lagar på att varje barn har rätten till att må bra. Och att alla människor har lika värde oavsett etnicitet, kön, religion, ålder etc. 

Samt att barnen ska utveckla en trygghet i sig själva samt oss vuxna runt omkring. Att de ska veta att de har rättigheten till sin egen kropp, ingen annan. 

Metod

Vi kommer att arbeta i två åldersadekvata grupper där ansvarig pedagog utformar aktiviteter, både inomhus och utomhus, utefter ovanstående artiklar. Inledningsvis kommer vi att lyssna på barnens röster, vad de tycker, vilka erfarenheter de har och vad de vill att göra. Vi kommer att utgå från Unicefs eget material om Barnkonventionen och på så sätt hitta material inom litteratur, film, digitala appar etc som är kopplat till temat.

Exempel. Sen tidigare har vi våra kompisböcker som är baserade på FNs barnkonvention som ett diskussionsunderlag.

Andra förslag är serien ”Med all rätt” och ”Du är bäst” som vi kan komma att ta upp på barnens nivå.

https://urplay.se/serie/190393-med-all-ratt 

https://urplay.se/program/197834-du-ar-bast-att-trosta?autostart=true 

Dokumentation

Vi dokumenterar kontinuerligt i barnens loggar på unikum samt på dokumentationsväggen i anslutning till hallen. 

Utvärdering/Analys

Vi diskuterar, analyserar och utvärderar i arbetslaget och tillsammans med barnen om vad barnen uttryckt och diskuterat gällande sina rättigheter.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18