Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid - Första världskriget

Skapad 2019-08-07 14:20 i Ärentunaskolan Uppsala
En kurs i historia som tar sitt avstamp i Wienkongressen 1815 och sedan snabbt surfar fram till sekelskiftet 1800-/1900-talet och tiden fram till strax efter första världskriget, inklusive Ryska revolutionen.
Grundskola 7 – 9 Historia
Arbetsområdet Första världskriget är den första delen av huvudarbetsområdet Världskrigens tid som vi kommer jobba med både i 8:an och 9:an. De övriga delarna i arbetsområdet är Mellankrigstiden, Andra världskriget och Förintelsen. Första världskriget är ett mycket intressant krig då väldigt få människor (politiker och vanliga medborgare) egentlige ville ha krig. Industrialismen hade slagit igenom, internationell handel hade ökat och även om många var fattiga fabriksarbetare levde väldigt många människor ett bättre liv än tidigare generationer. Varför blev det ändå krig? Vad fick människor att snabbt ändra åsikt ta till vapen mot varandra 1914? Vi kommer att granska hur världen såg ut vid sekelskiftet och försöka förstå orsakerna, den utlösande faktorn, förloppet och följderna av Första världskriget, både politiskt och geografiskt.

Innehåll

Arbetsmaterial: läroboken ”Utkik”, sidorna 190-213 samt 283-288 (text, begrepp, övningar, instuderingsfrågor), föreläsningar med diskussion och era anteckningar från dessa. Till sist och framför allt: de övergripande frågorna. Det är från dessa som bedömningsuppgifter på arbetsområdet kommer utgå.

 

Arbetsområdets syfte och övergripande frågor, grundade i kunskapskravet för historia, Lgr11. 

 • Hur såg världen ut vid tiden för Första världskriget? Politisk indelning, mäktiga stater osv.
 • Varför blev det ett första världskrig och vilka konsekvenser fick det på lång och kort sikt?
 • Vilka var de större stater och allianser som stred mot varandra? Vilka var de viktigaste politiska och militära ledarna i dessa stater?
 • Hur gick kriget till, dess gång? Hade det kunnat utvecklas på något annat vis? Hur då? När?
 • Hade Första världskriget kunnat undvikas? Hur då? Varför inte?
 • Hur slutade Första världskriget? Vilka kopplingar kan du se mellan Versaillesfreden och Andra världskrigets utbrott.
 • Vad hände under Ryska revolutionen?
 • Hur påverkade Ryska revolutionen Första världskriget (kort sikt) och maktbalansen i Europa/världen (lång sikt)
 • Hur har det som hände under den här tiden påverkat oss idag? Påverkar det oss fortfarande? Hur då?
 • Vilka lärdomar kan vi som lever nu dra av händelseutvecklingen under Världskrigens tid? 
 • För att ta till dig arbetsområdet på bästa sätt behöver du förstå begreppen i rutan "Viktiga ord", s. 213 i läroboken.
 • Vilken var Sveriges roll under Första världskriget?
 • Hur var det att leva i Sverige under Första världskriget?
 • Vilka var de stora förändringarna i Sverige under det tidiga 1900-talet?

Bedömning och utvärdering: 

Sker genom seminarieuppgifter, diskussion och skriftliga förhör, med utgångspunkt i de övergripande frågorna ovan.

 

Centralt innehåll från LGR 11 som behandlas under arbetsområdet Världskrigens tid

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkdrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck […]
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelse.
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Uppgifter

 • Ryska revolutionen - beting och hemuppgift 22/5

 • Propagandaaffischer, källövning.

 • Historieanvändning "Folkmordet på armenier och assyrier"

 • Instuderingsmaterial WW1 samt kommentar till provet!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: