Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2019/2020 Årsplanering Nyckelpigan

Skapad 2019-08-08 07:24 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Förskola
Pedagogisk årsplanering kompletterar grundverksamheten och beskriver hur vi undervisar i barngruppen under året för att utmana och stimulera utveckling och lärande inom läroplanens olika målområden. Utgångspunkt är samhällets grundläggande demokratiska värderingar, kunskap om varje barns utveckling och lärande, deras intressen, vad de vill göra och lära sig samt vad de tycker är roligt.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

·         öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

·         förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

·         sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

·         förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

·         respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Vi vill först arbeta för att få ihop barngruppen genom gruppstärkande aktiviteter.  Vi kommer att hålla oss mycket på våra ”egna” ytor och vara tydliga med regler och förhållningssätt mot varandra. 

Vi har valt ett gemensamt tema på Dalen som utgår från en saga som innehåller mycket värdegrundsfrågor. Vi kommer arbeta med den i alla tre barngrupperna utifrån barngruppens behov. Boken heter Snick och snack, vännerna i kungaskogen bygger en koja. 

Vi strävar efter att barnen skall kunna ta ansvar på Nyckelpigan utifrån deras egna förmågor. T.ex. kläder i hallen hängs på sin plats samt att de dukar av sin tallrikar efter maten.

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill att alla barn och vuxna skall uppleva trygghet, glädje och känna sig välkomna när de kommer till förskolan. Föräldrarna skall känna sig trygga nog att alltid komma till oss pedagoger om det är något de undrar.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi observerar barnen och försöker få syn på de behov och intressen som finns och planerar verksamheten därefter. Vi värnar mycket om att vara härvarande med barnen i deras lek och utforskande.

Göra ett nyckelpigeträd av handavtryck

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE 

·         utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

·         utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

·         utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

·         känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

·         utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

Det här vill vi uppnå under året

Se ovan....

Vi vill utveckla barnens syn på världen genom att utgå ifrån de olika ursprung som barnen har i sin bakgrund. Vi kommer också ta del av ifall barnen reser, både utomlands eller i Sverige. 

Att alla barn skall under olika sammanhang komma till tals, bli lyssnade på samt sedda under dagen.

Vi vill också uppmärksamma våra svenska traditioner t.ex jul, påsk etc. Vi firar dessa på lite olika ibland hela huset ihop och ibland för sig.

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Se ovan...

 

Språk, kommunikation och samspel

·         tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

·         utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

·         utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

·         utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

·         som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill utveckla barnens talspråk genom sagor, rim/ramsor, musik samt olika skapandetekniker.

Vi vill också utveckla barnens intresse för bokstäver genom bokläsning, skriva skyltar, alfabetet m.m.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi kommer att dela in barngruppen i två läsgrupper. Den ena är de lite äldre barnen kommer läsa böcker, medans de något yngre kommer ha en konkret samling med t.ex sagopåsar, flano, musiksatta, ritsaga... m.m. 

 

Matematik

·         utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

·         utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·         utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

Det här vill vi uppnå under året

Utveckla barnens intresse för matematik t.ex. genom mätning av deras kroppar.

Antalsräkning I olika situationer under dagen

På samlingen kommer vi uppmärksamma datum bl.a. för att kunna känna igen siffror.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Pussla

Spela mer spel

Samtala om former och färger

 

Naturvetenskap och teknik

·         utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·         utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

·         utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

Det här vill vi uppnå under året

Regelbundna skogspromenader på torsdagar.

skördefest där odling uppmärksammas.

Genomföra lite experiment 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Gå till skogen i barnens takt och ha ngn strukturerad aktivitet planerad i skogen.

Utföra experiment utifrån barnens intresse

 

Skapande

·         utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

Det här vill vi uppnå under året

Skapa en skog av wellpapp med snick o snack som en gemensam målning

självporträtt

Introducera vävning

Garnbollar

Olika målartekniker t.ex. blåsteckningar (rädda ansiktet), kulteckningar, elvispteknik, tejpa på papper. 

Använda staffli oftare, inne och ute

skapande efter årstider....

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Utföra skapandetekniken efter varje barns individuella behov.

 

Kropp och hälsa

·         utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Det här vill vi uppnå under året

Fortsätta att ha miniröris under året.

Utveckla motorikundervisningen genom hinderbana, både inne och ute.

Fortsätta att genomföra Kalvegrinnaruset på våren. 

Utevistelse varje dag

skogvistelse

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

 Olika svårighetsgrader på hinderna 

Alla rör sig och är delaktiga i aktiviteterna efter egen förmåga.

 

 

BARNS INFLYTANDE

·         utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter att påverka sin situation

·         utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och

·         utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Se ovan

Ha ett röstningsförfarande kring vilket julpyssel barnen vill göra, genomföras i November.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

 

Stödja de barn som behöver stöttning ..

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Hur ger vi föräldrarna möjllighet att ta del av verksamheten och påverka inom ramen för de nationella målen?

 

Det här vill vi uppnå under året

Sträva efter ett inlägg på unikum per vecka samt två inlägg per termin i varje barns lärlogg.

föräldramöte en gång per år.

utecklingssamtal ett per år.

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Hur arbetar vi för att samverkan med förskoleklass, skola och fritidhem skall ske på ett förtroendefullt sätt som stödjer barnens livslånga lärande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi strävar efter att alla övergångar skall bli så smidiga som möjligt.

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Reflektion och analys skall göras i Unikums verktyg. Tänk på att ställa er följande frågor.

Förutsättningar: Vilka barn deltog? Ansvarig pedagog?
Barnens reflektioner: Vad blev barnen nyfikna på? Vad undersöker de? Hur samspelar de? Vilka frågor ställer barnen?
Pedagogens reflektioner: Vilka frågor väcktes hos mig/oss? Vad och hur dokumenterade vi? Hur ger vi tillbaka till barnen?
Pedagogisk reflektion och planering: Vad behöver vi tillföra för nytt material för fortsatt lärande hos barnen? Hur utmanar vi barnen vidare i deras lärande? Vad behöver vi göra och ta reda på? Vem gör vad? Vad gick bra vad gick mindre bra?

Analys: Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: