Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prioriterade mål

Skapad 2019-08-08 10:14 i Nicandersgatans förskola Helsingborg
Förskola
S:t Jörgens förskolor 2019-2020

Innehåll

Mål: Pedagogerna ansvarar för att driva projektet 100-språkligt. 

 

Behovsanalys: 

Vår sammanfattande analys visar att pedagogerna behöver fördjupa och utveckla barnens olika uttryckssätt och 100 språk än mer för att ge varje barn möjlighet att uttrycka sig, lyssna och få syn på andra. Vi behöver möjliggöra att barnen får ett rikt inflytande över projektet och förskolans utbildning så att deras språk och kommunikation stimuleras. Vi önskar skapa förutsättningar för barn och vuxna att mötas i lekfulla, positiva och kreativa sammanhang.  

 Målkriterier: (Tecken på att målet uppnåtts)

 • Pedagogerna använder flera olika uttrycksformer i sin undervisning för att fördjupa barnens projekt.

 • Lärmiljön agerar “den tredje pedagogen”.

 Indikatorer: (Vi ser att…)

 • Närvarande och lekande pedagoger som vågar utmana sig själva och varandra. 

 • Barnen erbjuds att reflektera över sin egen och gruppens lärprocesser på olika sätt.

 • Pedagoger och barn tar gemensamt ansvar för att vårda och utveckla lärmiljön. 

 • Barnen är självständiga i lärmiljön och med de tekniker och verktyg som erbjuds. 

 Aktiviteter:

Kompetenshöjande insatser, internt och externt, likt föreläsningar/utbildningar/litteratur. 

Handledning av pedagogista och ateljerista.

Pedagogisk måndag.

S:t Jörgens förskolors Lärmiljökontrakt.

Läslyftet.

 Valda läroplansmål: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära (Lpfö18 2.2 Omsorg, utveckling och lärande)

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. (Lpfö18 2.3 Barns delaktighet och inflytande)

 

 

Mål: Undervisningen ska utgå från pedagogisk dokumentation. 

 Behovsanalys: 

Vi behöver arbeta aktivt med målstyrda processer över tid, kopplat till läroplanens mål. Vår sammanfattande analys visar att pedagogerna behöver arbeta utifrån barnens tankar och hypoteser än mer. Vi måste vara nyfikna på barnens teorier och göra medvetna val utifrån valda nyfikenhetsfrågor samt vårt gemensamma projekt. Vi behöver förstå den pedagogiska dokumentationens olika delar: Observation/Dokumentation/Reflektion/Analys. 

 Målkriterier: (Tecken på att målet uppnåtts)

 • Det finns en tydlig koppling mellan den pedagogiska dokumentationen och undervisningen kopplat till läroplanens mål. 

 Indikatorer: (Vi ser att…)

 • Det finns en tydlig röd tråd i berättelseboken samt i Unikum där man kan följa observation/dokumentation/reflektion och analys av barnens lärprocesser i projektet. 

 • Projektväggen används kontinuerligt i dialog och reflektion med barnen.

 

Aktiviteter:

Berättelsebok-Unikum

Pedagogiska verktyg

Kompetenshöjande insatser, internt och externt, likt föreläsningar/utbildningar/litteratur. 

Handledning av pedagogista och ateljerista.

Pedagogisk måndag.

S:t Jörgens förskolors Ställningstagande för pedagogisk dokumentation. 

 Valda läroplansmål: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. (Lpfö18 2.2 Omsorg, utveckling och lärande)

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. (Lpfö18 2.3 Barns delaktighet och inflytande)

 

 

 

Mål: Vi skapar hållbara relationer.

 Behovsanalys: Vi ser ett behov av att skapa hållbara relationer till varandra, till barnen och till barnens familjer. Förskolan ska genomsyras av ett positivt klimat som bjuder in till delaktighet och inflytande för barnen och deras familjer. 

Med ett nytt värdeord, Välkommen, är vår förhoppning att fördjupa och stärka värdeordets mening och betydelse i våra förskolor. 

med värdeorden vill vi ange en riktning eller hållning till livet som vi lever på förskolan (Karin och Per Alnervik, Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan) 

 Målkriterier: (Tecken på att målet uppnåtts)

 • Att vi har tillit och respekt för varandras olika kompetenser och erfarenheter (pedagoger, barn och familjer).

 • Att pedagoger tillsammans med varje familj viktiggör barnens projekt. 

 Indikatorer: (Vi ser att…)

 • Utbildningen genomsyras av lyssnande pedagoger.

 • Familjerna tar del av den pedagogiska dokumentationen, i Unikum samt på projektväggar. 

 • Dialogen vid lämning och hämtning har fokus på den pedagogiska verksamheten och barnens styrkor och teorier. 

 Aktiviteter:

Berättelsebok-Unikum-Månadsbrev.

Kompetenshöjande insatser, internt och externt, likt föreläsningar/utbildningar/litteratur. 

Stöd av utvecklingsgrupp och ledning.

Barnkonventionen/Lpfö18/Plan för kränkande behandling.

 Valda läroplansmål: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. (Lpfö18 2.1 Normer och värden)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: