Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk årsplanering Kärna Fe, Blå Ht -19

Skapad 2019-08-08 13:59 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Pedagogisk årsplanering kompletterar grundverksamheten och beskriver hur vi undervisar i barngruppen under året för att utmana och stimulera utveckling och lärande inom läroplanens olika målområden. Utgångspunkt är samhällets grundläggande demokratiska värderingar, kunskap om varje barns utveckling och lärande, deras intressen, vad de vill göra och lära sig samt vad de tycker är roligt.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

·         öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

·         förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

·         sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

·         förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

·         respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Det här vill vi uppnå under år

Vi vill skapa en trygghet hos barnen i gruppen.
Vi vill skapa möjligheter för barnen att bli starka i sin identitet och våga lita på sin egen förmåga.
Vi vill att barnen ska visa respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vara en närvarande pedagog, som stöttar och utmanar barnen.
Vi använder oss av verktyg (komisböckerna) som te.x. att visa eller säga Stopp, då vi värnar om barnets egna integritet.
Vi delar in oss i smågrupper för att alla ska få tillfälle att uttrycka sig och känna att de blir lyssnade på.

Eftersom vi har olika familjekonstellationer i vår grupp, behöver vi pedagoger vara nära barnen och vara lyhörda, just för att stötta och stärka barnets identitet.

Vi går till skogen tillsammans med barnen. Vi utforskar vår närmiljö och skapar möjligheter till ett lustfyllt och utvecklande lärande på deras nivå.
Vi samtalar och värnar om djur och natur.

 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE 

·         utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

·         utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

·         utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

·         känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

·         utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill ha en trygg miljö i vår grupp.
Vi vill ha stimulerande lärmiljöer utifrån barnens intresse och behov, ute som inne.
Vi vill ha en tillåtande miljö.
Vi vill ha ett positivt klimat.
Vi vill se det kompetenta barnet.

 

Så här undervisar/gör vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi är nära pedagoger och lyhörda.
Vi stöttar och utmanar barnen och försöker verkställa deras behov och intressen.
Vi skapar en självständighet hos barnen, genom att matrialet finns tillgängligt på hemvisten i barnens nivå.

 

Språk, kommunikation och samspel

·         tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

·         utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

·         utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

·         utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

·         som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill ett bra socialt sampspel mellan barn-barn, barn-vuxen, vuxen-barn och vuxen-vuxen.

Vi vill att barnen stimuleras och utmanas i sitt språk och kommunikationsutveckling.

 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi försöker vara nära barnen i deras samspel, just för att stötta, utmana och vägleda barnen till ett positivt samspel.

Vi samtalar mycket med barnen under dagen på förskolan.

Vi sätter ord på det vi gör.

Vi pedagoger försöker att inte servera barnen med färdiga svar. 
Vi ställer många hur-frågor till barnen, så att de själva får reflektera och analysera. Vi ger de även tid och stöttning att själva hitta svaret på sin fråga.

Vi har mycket sång, rim och ramsor i samlingar och i den fria leken.

 

Matematik

·         utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

·         utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·         utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill skapa ett intresse och en nyfikenhet för matematik hos barnen både inne och ute.

 

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi introducerar grundfärgerna inne på Blå.
Vår tanke är att fördjupa oss i de olika grundfärgerna.

Vi introducerar former och färg.

Vi introducerar Vikt och volym - Vi fyller plastdunkar och petflaskor med olika tyngder och olika volym.

Vi synliggör siffror och antal genom olika material på Blå, t.ex. korkar, diagram, kulsnöre och träplattor med siffror.

Vi introducerar matematik i skogen. Vi utgår från boken " Matematik i skogen".

 

Naturvetenskap och teknik

·         utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·         utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

·         utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill skapa ett intresse och en nyfikenhet hos barnen om naturvetenskap och teknik.

Vi vill skapa ett intresse och en nyfikenhet hos barnen om matematik i skogen.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Byggrum med många olika material, som barnen kan bygga, skapa och konstruera.

Vi går till skogen och upptäcker tillsammans.

Vi samtalar och diskuterar naturvetenskap, teknik och matematik med barnen under lekens gång.

Vi introducerar och samtalar om matematik i skogen.

Skapande

·         utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill skapa ett intresse och en nyfikehet hos barnen att skapa.

Vi vill skapa ett intresse och nyfikenhet hos barnen med rörelse, sång, musik, dans och drama.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intresse

Vi har skapande material framme på borden, som lockar barnen.

Vi har material på barnens nivå, så det finns tillgängligt när barnets önskar att skapa.

Under samlingarna använder vi oss av flanosagor, sång, dans rytmik och rörelse.

 

 

Kropp och hälsa

·         utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi strävar mot att barnen ska få utveckla sin motorik och koordinationsförmåga.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi går till skogen samt upptäcker vår närmiljö, tex bibliotek, kyrkängen och ängen.

Samling med hopphatten och rörelsesånger.

Vi är ute mycket på vår gård.

 

 

 BARNS INFLYTANDE

·         utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter att påverka sin situation

·         utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och

·         utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill stärka barnens inflytande på förskolan.

Göra barnen medvetna om att de kan vara med att påverka sin vardag.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi är nära och lyhörda pedagoger, inne som ute.

Vi försöker verkställa barnens intressen och behov.

Vi pedagoger sätter ord på när barnen är med och bestämmer, just för att synliggöra att de är delaktiga i verksamheten.

Vi skapar en självständighet hos barnen genom att materialet finns tillgängligt på Blå.

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Hur ger vi föräldrarna möjllighet att ta del av verksamheten och påverka inom ramen för de nationella målen?

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill öka föräldrarnas insyn i förskolan.

Vi vill skapa en god och tillitsfull kontakt med föräldrarna.

Vi är  lyhörda.

 

Hur gör vi:

Vi använder oss av Unikum, där vi dokumenterar, informerar om vår verksamhet.

Vi har mycket dokumentation på avdelningen.

Vi har introduktionssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal.

Vi har föräldramöte.

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Hur arbetar vi för att samverkan med förskoleklass, skola och fritidhem skall ske på ett förtroendefullt sätt som stödjer barnens livslånga lärande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Reflektion och analys skall göras i Unikums verktyg. Tänk på att ställa er följande frågor.

Förutsättningar: Vilka barn deltog? Ansvarig pedagog?
Barnens reflektioner: Vad blev barnen nyfikna på? Vad undersöker de? Hur samspelar de? Vilka frågor ställer barnen?
Pedagogens reflektioner: Vilka frågor väcktes hos mig/oss? Vad och hur dokumenterade vi? Hur ger vi tillbaka till barnen?
Pedagogisk reflektion och planering: Vad behöver vi tillföra för nytt material för fortsatt lärande hos barnen? Hur utmanar vi barnen vidare i deras lärande? Vad behöver vi göra och ta reda på? Vem gör vad? Vad gick bra vad gick mindre bra?

Analys: Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: