Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultronets mål 2019/2020

Skapad 2019-08-08 14:09 i Smultronet ULNA Förskolor
Förskola
Barngruppen har tills år växt och nu består gruppen av barn i åldern ett till fem år. Barnen har haft ett intresse för konstruktionslek vilket också avspeglas i vår lekmiljö. Vi upplever nu att barnen börjar "tappa" det stora intresset för konstruktion och där med ser vi nu över vår lekmiljö för nya utmaningar inför kommande läsår. Under 2019 har det gåtts en utbildning inom Äventyrspedagogik. Vi upplever att det kommer vara till stor hjälp som metod inför hösten undervisningstillfälle och att få en trygg barngrupp där alla känner alla. Som ett undergripande tema har vi med hjälp av barnens intresse valt att arbeta vidare med vatten. Vi upptäckte hur mycket lek och glädje det gav barnen under våren och sommaren att vi vill fortsätta utmana deras intresse för vatten.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: 

Utifrån analysen av föregående år tänker vi att nedanstående mål är ett steg i rätt riktigt. Vi upplever att det är ett mål som berör mycket. Dels ansvarstagande, att vi vill att barnen ska vara med och skapa sin lärmiljö och värna om den och dels respekten för varandra, djur och natur. Om barnen ges möjligheten att värna om varandra vill vi tro att genom erfarenhet kommer kunskap. Det vill säga om barnen ges möjlighet att värna om varandra breddas kunskapen om respekt inom flera områden. 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

Målkriterier 

Det vi vill se:
•  Barnen respekterar varandra, alla kan leka med varandra oavsett etnicitet, kön, ålder osv. 

•  är att barnen tar ansvar för sin och andras närmiljöer inom/utomhus


Målet når vi genom att

• samtala barnen om vikten att respektera varandra 
• använda oss av äventyrspedagogiken som metod
• få en strukturerade vardag både vad det gäller undervisningstillfällen och lekmiljö > var sak på sin plats
• Att vi pedagoger är "härvarande" och visar vägen, att om man har påbörjat något ska det ges möjlighet och hjälp att göra färdigt exempelvis pärlplattan. Att man inte kastar den för man inte blev klar på fem minuter och ger upp. 
 

OMSORG UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte:

Detta mål är riktat mot de äldre barnen. Utifrån det gångna året och det kommande året valde vi det nedan stående målet. Vi anser att målet är ganska stort men det är något som är i fokus varje dag. Genom att vi vill ge barnen en möjlighet att kunna värna om varandra och dess närmiljö anser vi att målet ändå är av vikt för allas trivsel och utveckling. 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Målkriterier

Det vi vill se:
• är att barnen bryr sig om varandra och dess miljö de vistas i.

• respekterar gemensamma uppsatta regler och tar ett eget ansvar för att de följs. Att vi påminner varandra vid undervisningstillfällena om de gemensamt uppsatta reglerna. Barnens inflytande och delaktighet är av stor vikt när vi ska arbeta fram dessa regler och förhållningssätt gentemot varandra.

Målet når vi genom att

•  vi arbetar med mindre grupper
•  vi har gemensamma samtal både i stor och lite grupp
• kompisövningar utifrån Äventyrspedagogiken

Syfte: 

Målet riktar sig mot de yngre barnen. Vi valde detta mål för att vi anser att det är av vikt att barn rör sig, ges möjlighet att lära sig hur kroppen fungerar, vad kan jag göra/inte göra, hur tar jag på mig mina stövlar?

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Målkriterier

Det vi vill se:
• att barnen får en egen uppfattning om hur kroppen fungerar

• att barnen får känna känslan; jag kan själv!

• tålamod, att prova om och om igen

Målet når vi genom att

• att alla oavsett ålder ska ges möjlighet att vara med

• att vi pedagoger finns med och stöttar och visar vägen, att vi ger barnen tid till att prova nya saker

• skapa förutsättningar för olika rörelse-aktiviteter, stort som smått med stöd av äventyrspedagogiken

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: