Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk & matematik

Skapad 2019-08-09 09:23 i Galaxens förskola Helsingborg
Förskola
Planering för vårt arbete med matematik & språk med de yngsta barnen i förskolan.

Innehåll

Bakgrund

Via vår utvärdering och analys såg vi att där fanns ett behov av utveckling och utmaningar kring matematik och språk, därför har vi valt att rikta in oss på dessa två område.

Mål

Målet är att utmana barnen i sin förståelse kring de matematiska begreppen, deras förmåga att föra och följa matematiska resonemang samt att arbeta med språkutvecklingen.

Metod

Genom olika planerade aktiviteter, vardagliga och spontana situationer kommer vi att synliggöra matematiken och språket i barngruppen.
Vi kommer att arbeta med
Matematik

 • Lägesbegrepp
 • Symbolspråk och geometri
 • Mätbegrepp som t.ex. lång/kort, stor/liten
 • Problemlösningar, (hur ska du göra för att ta på dina skor?)
 • Taluppfattning
 • Ordningstal
 • Taluppfattning, kan kort beskrivas som viljan och förmågan att förstå och använda tal i olika situationer
 • Sortera och klassificera

Språk

 • Högläsning
 • Bildstöd
 • TAKK
 • Kroppsspråk
 • Skapande
 • Sång och ramsor

Vår tanke är att matematiken och språket ska flyta samman och bli en naturlig del i vår verksamhet här på Månskenet.

Dokumentation

Vi kommer även använda pedagogisk dokumentation och dokumentera med hjälp av digitala verktyg där barnen är delaktiga i att synliggöra sin egen och gruppens lärandeprocesser.

 

Utvärdering-uppföljning

Vi pedagoger kommer att använda oss av verktyg i form av reflektionsmallar där vi tillsammans och enskilt planerar, reflekterar och utvärderar aktiviteter men även reflektera med barnen så att de får träna på att sätta ord på sina tankar.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: