Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norrgårdens avdelningsmål ht2019

Skapad 2019-08-09 12:29 i Lancaster ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys

Utifrån barngruppens behov är det ett pågående arbete hur vi är mot varandra: Bemötande för en god samvaro i gruppen. Trygghet mellan barn och personal.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• respekt och förståelse. 
• mänskliga rättigheter,  

Målkriterier 

Det vi vill se:
• Att lyssna på varandra, empati
•  Att barnen känner sig trygga, säger stop.

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.


• Att vara nära barnen och vara goda förebilder, förhållningssätt . Ge barnen ansvar genom utmaningar och uppdrag att växa utifrån.
•  Att vi ger barnen tid och delar in oss för att skapa en trygg miljö där barnen ges respekt att utveckla trygghet för utveckling och lärande.


UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • Utbildningen ska skapa en nyfikenhet och lust att lära. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• Tilit till sin egen förmåga.
• Förmåga att uttrycka sig genom kropp och språk.

Målkriterier

Det vi vill se:

• Att barnen är trygga och att vi skapar möjligheter till utveckling.
• Att barnen är delaktiga och får inflytande.

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Vi delar in oss i mindre grupper, utifrån barnens behov och intresse.
• Vi låter leken ha en central plats och skapar en stimulerande miljö där barnen ges förutsättningar att utvecklas.


BARNS INFLYTANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • ……………….

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• …………….
• …………….

Målkriterier

Det vi vill se:
• ………
• ……..
• ………

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• ……….
• ……….
• ………
• ………

FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • ……………..

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• …………….
• …………….

Målkriterier

Det vi vill se:
• ………
• ……..
• ………

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• ……….
• ……….
• ………
• ………

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: