Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2019-08-09 12:45 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Du kommer att inom svenskämnet få utveckla din läsning och skrivning. Du kommer även att få respons på dina texter av lärare och kamrater.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Lässtrategier för att läsa och förstå olika typer av texter
 • Återberätta en text så att innehållet tydligt framgår
 • Resonera kring texters budskap och koppla det till egna erfarenheter
 • Skriva med läslig handstil för hand och på dator/ipad
 • Använda sig av olika skiljetecken på rätt sätt i en skriven text
 • Stavningsregler samt stavning av vanligt förekommande ord
 • Söka och återge information från olika källor
 • Skriva olika typer av texter
 • Kombinera text och bild/film för att förstärka ett budskap
 • Ge feedback på någon annans text så att budskapet tydligt framgår
 • Redigera och granska sin egen text utifrån feedback från någon annan
 • Samtal kring ämnen som är relevanta för eleverna
 • Framföra sina åsikter och tankar
 • Ge och ta muntliga instruktioner

Hur ska vi arbeta?

 • Kamratbedömning, t.ex. Two stars and a wish
 • Genomgångar
 • Skriva texter på ipad och för hand
 • Skriva olika typer av texter
 • Skriva enskilt och i grupp
 • Färdighetsträning i häften/stenciler
 • Välskrivning
 • Läsa olika typer av texter
 • Läsa enskilt, i par, i mindre grupp och i större grupp
 • Läsa högt och tyst
 • Samtal och diskussion i par, mindre grupp och i helklass
 • Reflektera kring texter i par, mindre grupp och i helklass
 • Muntliga redovisningar i mindre och större grupp
 • Se film
 • Skapa egna filmer i grupp där olika typer av text samverkar

Hur ska detta bedömas?

Eleverna visar på sin utveckling fortlöpande under läsåret genom:

 • Screeningar, te.x. Legilexi, och Skolverkets bedömningsstöd
 • Högläsning
 • Texter skrivna för hand och på dator/ipad
 • Muntliga redovisningar
 • Textsamtal i grupp (vid t.ex. läsläxa)
 • Medverkan och engagemang vid genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: