Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt 1 - Respekt

Skapad 2019-08-11 06:35 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola F – 5 Svenska Geografi Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Biologi Samhällskunskap NO (år 1-3)
Vad är respekt? Hur visar man respekt för sig själv och sin omgivning? Vi kommer att under projektets veckor klura på frågor liknande dessa och tillsammans reda ut vad som är viktigt för oss i vår vardag och på vår skola.

Innehåll

 

Syfte

Respekt för jaget, omgivning, djur och natur. Vi vill att barnen på ett naturligt sätt visar respekt mot de och det som finns i deras omgivning. Men också känner att de själva förtjänar att bli respekterad för den de är.

 

Övergripande mål:

Ansvarskultur

- Kan leva sig in och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla med deras bästa i åtanke, 

- respektera andra människors egenvärde, 

- visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

Kränkande behandling

- tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. 

Demokrati

- kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. 

Planerade aktiviteter:

- Startövning: RESPEKT: Vad är respekt? Låt eleverna diskutera om vad det är. Därefter kan man fråga vem man kan visa respekt för här på skolan och på fritids. Barnen kan först tänka själva och sedan diskutera i grupper. Man kan bestämma tillsammans med eleverna hur man ska börja visa respekt.

- Skapa ett Respekt-träd tillsammans, åk 1 gör stammen och resten av klasserna fyller på med löv med ord eller bilder som förklarar vad respekt är.

- Klassråd

- Högläsning ur bok som rör temat (F-3 handbok för superhjältar) 
  
Lärarhandledning: http://www.rabensjogren.se/documents/Lararhandledningar/handbok%20for%20superhjaltar.pdf

- Böcker: Barnen i Kramdalen, Bra och dåliga hemligheter

 - Högläsning av bok "Vännerna i Kungaskogen" (F-klass)

 - Diskussioner utifrån case eller symbolik (Äpplet). 

 -  Se eller lyssna på program som handlar om värdegrundsfrågor: respekt mot den andre, människors lika värde med mera.

 1. Filmtips från UR: F-3 "Vara vänner", "Ugglan och kompisproblemet", "Hur tänker du?" 4-6 "Berätta för mig" 
 2. Radio från UR: "F-3 Hårda ord" 

- Dramatisering

- Skriva dilemmasagor, tillsammans med lärare, par eller enskilt. Arbeta med berättelsestruktur. 

 - Sånger om vänskap och respekt.

- Övningar och lekar som passar och inspirerar vid arbetet med värdegrundsfrågor. Vi tränar vi-känsla, samarbete, empati och trygghet och är till hjälp i arbetet mot utanförskap och mobbing.

- Bra och dåliga hemligheter och stopp min kropp. 

- Allemansrätten (F-3 Ali, Sara och Allemansråttan från HSR)

- Nedskräpning (HSR)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: