Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trummans Projektbeskrivning HT20

Skapad 2019-08-12 07:42 i Håsta förskola Norrtälje
Förskola
Under terminens första månad har vi fokus på att observera barnens intressen för att hitta ämnet för avdelningens Projektarbete ”Vad händer om man hittar på?” med årets tema "Hållbar utveckling". Vi startar upp med fokus på social hållbarhet, normer och värden.

Innehåll

Bakgrund:

På Trumman inser vi vikten med att skapa trygghet, arbetsro och inflytande genom anpassade arbetssätt där barnen ges möjlighet att utforska världen i ett stödjande och utmanande sammanhang. Det leder till kunskaper och lärande som är själva grunden för att våra barn ska bli demokratiska individer som tror på sig själva och ser sina medmänniskors olikheter som tillgångar. Individer med hopp och tro om en framtid med möjligheter.

Under föregående projekt har vi sett att barnen har visat nyfikenhet och lust att lära sig nytt genom lek och fantasi, samt sagoberättande i alla dessa former. Med det i åtanke, kommer vi pedagoger att fortsätta med att vara närvarande i barnens lekar, samt att vara den medforskande pedagogen, som ställer frågor som kan få barnen att tänka vidare.

Syfte:

Genom att använda lek som metod, vill vi ge barnen förutsättningar till att utveckla intresse och förmågor att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv, att ge barnen kunskap om hur de olika val människor gör kan bidra till en hållbar social utveckling. Tillsammans ska vi ta första stegen i lärprocessen och utvecklingen, till ett mer hållbart förhållande till vår värld samt för generationer som kommer efter oss.

Hållbar utveckling har blivit en stor och viktig del i dagens samhället. Barnen ska få möjlighet till samtal kring förhållningssätt mot varandra, djur och natur. De ska få träna på social kompetens, utveckla sitt intresse för djur, uppleva och utforska naturen i olika sammanhang. 

Genom observationer och samtal, ska barnen få vara mer delaktiga och ha mer inflytande i sin utbildning. Deras tankar och åsikter ska tas tillvara och synliggöras mera för både barn och vårdnadshavare i lärloggar och på pedagogiska dokumentationer i avdelningen. Barnreflektioner ska bli en viktig del i verksamheten.

Pedagogerna kommer att fånga upp spontana stunder i vardagliga situationer för att skapa undervisning i t.ex att dela med sig, att vänta på sin tur, att ta hänsyn till varandra, osv. Pedagoger introducerar strategier som verktyg för att kunna lösa konflikter. T.ex hjälpord som "låna", "byta, "vänta" och "tillsammans".

Barnens intressen, initiativ och behov:

Barnen har under våra observationer visat intresse för hemlika lekar med dockor och kök, fordon, sång och rörelse, böcker och sagoberättande, småkryp och lekar med djurtema.

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

Utvärderingssätt:

Olika observationsmaterial som till exempel, bilder, filmer, barnintervjuer och barnens skapande.

Hur ska vi börja? Hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

Idéer på aktiviteter:

 • samlingar
 • lekar
 • skapande
 • läsa böcker
 • sagopåsar
 • flanosagor
 • utforska närmiljön, t.ex. promenader, skogen, parker
 • rörelse

 

Lärmiljö:

En stor del utomhusaktiviteter kommer att ske i vårt närmiljö. Eftersom samhällets uppbyggnad och förhållningssättet i samhället är en del i arbetet kring hållbar utveckling kommer vi besöka skogen, lekparker, bibliotek m m i olika sammanhang med olika syften.

Rummen förbereddes så att barnens tankar, intresse och åsikter kan få plats. Projektet kommer att synliggöras genom bilder under den svarta dokumentationväggen, samt genom pedagogiska dokumentationen i form av bilder på golvet, där barnen får möjlighet att reflektera över dem.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: